Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 04.10.2017 tarih ve 120 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 120

RAPOR TARİHİ: 04.10.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 6410 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.04.2017 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza iade edilen teklif komisyonumuzca yeniden incelendi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Üçşehitler (İslambey) Mahallesi, 62 pafta, 219 ada, 123 parsel sayılı 505,36 m² yüzölçümlü taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 04.10.2017 tarih ve 120 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.