Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 04.10.2017 tarih ve 304 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 304

Rapor Tarihi: 04.10.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21240 sayı, 30.09.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.10.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 05/07/2017 tarihli ve 20746 sayılı yazı.

b) İ.B.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 30.05.2017 tarih,

62956595.310.06/1072/104742 sayılı görüş yazısı

c) İ.B.B.B. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 23.06.2017 tarih, 11255029-310.01.04-

E.20170326082 sayılı görüş yazısı

d) İ.B.B.B. Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün

12.06.2017 tarih, 21362969-310.01/652841-2043-116247 sayılı görüş yazısı

İlgi a) dilekçe ile müellifince, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 246 pafta 627 ada 1-2 ve 8 parsel sayılı yerlere ilişkin, 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklif edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında;

1. Plan değişikliği onama sınırı; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 246 pafta, 627 ada, 1, 2 ve 8 sayılı parselleri içermekte olup, bu alan Özel Sosyal-Kültürel Tesisleri alanıdır.

2. Özel Sosyal-Kültürel Tesisleri alanında;

-Yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, kadın ve çocuk sığınma evi, şefkat evleri gibi kullanım alanları yer alabilir.

-İBB Meclisi'nin 15.05.2015 tarih, 849 sayılı kararı/13.05.2016 tarih, 878 sayılı kararında bu fonksiyona ilişkin belirtilen hususlar geçerlidir. Bu alanda E:1.65 Yençok:3 Kat'ı aşmamak şartıyla mer'i planda (A rumuzlu alanda) verilen yapı yaklaşma mesafeleri dahilinde avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

3. Özel Sosyal-Kültürel Tesis Alanı dışında iskan edilemez.

4. Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz.

5. Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz.

6. Kottan (arazi meyilinden) dolayı açığa çıkan bodrum katlarda bina taban oturumu aşılamaz (Çıkma yapılamaz).

7. 627 ada 1 sayılı parselin, Eyüp Belediyesi tarafından hazırlatılan imar planlarına esas 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarında; "III-A (Önlem alınmadan yapılaşmaya izin verilmeyen alanlar)" lejantlı sınırlar içerisinde kalan kısmı, yapı yaklaşma sınırı dahilinde kalacak olup, bu alanda herhangi bir yapı yapılamaz.

8. Sosyal Kültürel Tesis Alanı fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği gereğince kendi alanı içerisinde karşılanacaktır.

9. İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır.

10. Uygulama aşamasında jeolojik ve jeoteknik zemin etüd raporlarında belirtilen hususlara uyulacaktır.

11. Deprem ve Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır.

12. Açıklanmayan hususlarda mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve mer'i imar yönetmelik şartları geçerlidir.

627 ada 1, 2 ve 8 parseller 13.09.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sadabad Tarihi+Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı ve Etkileşim-Geçiş Alanı Nazım İmar Planı 21.02.2017 tarihli 1/5000 ölçekli plan tadilatında Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller, 21.06.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Sadabad Etkileşim-Geçiş Alanı Uygulama İmar Planında A rumuzlu E=1.5 Hmax=3 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c) ve ilgi(d) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında"...Sonuç olarak, "I" lejantı ile gösterilen yerleşime uygun alanlarda yukarda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi, "III-A" lejantlı alanda ise herhangi bir yapılaşmaya gidilmemesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi c) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 7 maddeden oluşan teknik görüş yer almaktadır.

İlgi d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde;"Eyüp İlçesi, Alibeyköy-Emniyettepe Mahallesi, 627 ada 1, 2, 8 parsellerin 21.06.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp İlçesi Sadabad Etkileşim-Geçiş Alanı Uygulama İmar Planında A rumuzlu E:1.5, Hmax:3 kat yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmakta iken 21.02.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat planı doğrultusunda parselin E:1.65 ve Yençok:3 kat yapılaşma koşullarında "Özel Sosyal-Kültürel Tesisler Alanı"na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi,

 Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

 Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden cephe aldığı yollardan min.5.00m. yapı yaklaşma mesafesi bırakılması,

 Teklif Alanın etki alanında kalan proje aşamasındaki "Kağıthane-Büyükçekmece tünel projesi" ve uygulama projesi biten "Eyüp Meydan ve Çevresi geometrik düzenleme projesi" için ruhsat aşamasında Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan görüş alınması,

 Teklif alanın etki alanında kalan etüt projesi tamamlanan "Kağıthane-Kemerburgaz Dekovil Hattı" için ruhsat aşamasında Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğünden görüş alınması,

 "Sosyal Kültürel Tesis Alanı fonsksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği gereğince kendi alanı içerisinde karşılanacaktır." plan notunun eklenmesi hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ.: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 246 pafta 627 ada 1-2 ve 8 parsel sayılı yerlerin 1/5000 ölçekli planı doğrultusunda Özel Sosyal ve Kültürel Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi, ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi b), c) ve d) kurum görüşleri, plan değişiklik paftası ve raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 627 ada 1, 2 ve 8 parsel sayılı yerlere ilişkin, 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi oy çokluğuyla uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 04.10.2017 tarih ve 304 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.