Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 04.10.2017 tarih ve 08 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 08

RAPOR TARİHİ: 04.10.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.09.2017 tarih ve 21145 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;

“Mülkiyeti Belediyemize ait Eyüp ilçesi Göktürk Merkez mahallesi 126 ada 1 parsel sayılı 907,60 m2 yüzölçümlü taşınmaz 19.06.2003 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı'nda tescilli çeşme alanında kalmaktadır.

Talep/Sonuç: Konu edilen 126 ada 1 parsel sayılı 907,60 m2 yüzölçümlü taşınmazın İstanbul Defterdarlığı'na (Maliye Hazinesi) ait eş nitelikteki taşınmazlarla trampa edilmesi için 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp ilçesi Göktürk Merkez mahallesi 126 ada 1 parsel sayılı 907,60 m2 yüzölçümlü taşınmazın İstanbul Defterdarlığı'na (Maliye Hazinesi) ait eş nitelikteki taşınmazlarla trampa edilmesi için 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 04.10.2017 tarih ve 08 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.