2017/101

Eyüp, Üçşehitler (İslambey Mahallesi) 62 pafta, 219 ada, 123 parselin satış suretiyle değerlendirilmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi

2017/165

Eyüp Merkez Mahallesi 979 ada 23 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı

2017/167

1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı değişikliği

2017/181

Göktürk Merkez Mahallesi, 126 ada 1 parselin İstanbul Defterdarlığı'na (Maliye Hazinesi) ait eş nitelikli taşınmazlarla trampa edilmesi için 5393 sayılı Kanunun 18. madde (e ) bendi uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesi

2017/184

Eyüp, İslambey Mahallesi, 56 ada, 64 ve 65 parsellerde hazırlanan 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan tadilatı

2017/185

Eyüp, Alibeyköy Mahallesi, 246 pafta, 627 ada, 1, 2 ve 8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği