Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 12.09.2017 tarih ve 302 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 302

Rapor Tarihi: 12.09.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18429 sayı, 22.08.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

11.09.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 23/05/2017 tarihli ve 15401 sayılı yazı.

b) 16/08/2017 tarihli ve 17965 sayılı yazı.

c) 20/06/2017 tarihli ve 13150 sayılı yazı.

d) 22/06/2017 tarihli ve 125730 sayılı yazı.

e) 23/06/2017 tarihli ve 20322 sayılı yazı.

f) 07/07/2017 tarihli ve 134245 sayılı yazı.

İlgi a) yazı doğrultusunda Eyüp Merkez Mahallesi 979 ada 23 parsele ilişkin tarafımızca 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatında söz konusu parsel cami alanına alınmıştır.

979 ada 23 parsel, 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda K4 rumuzlu 500 ki/ha.'lık konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel 22.09.2011 t.t.'li Eyüp Merkez 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'nda blok çizili H: 9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Tarafımızca 979 ada 23 parsel sayılı yere 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmış olup, konu ile ilgili İlgi b) ve c) müdürlük görüşleri, d), e) ve f) kurum görüşleri alınmıştır.

İlgi b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında "...söz konusu tadilatın Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi..." denilmektedir.

İlgi c) Fen İşleri Müdürlüğü yazısında "İlgi sayılı yazınızda bahse konu yerle ilgili olarak 979 ada 23 nolu taşınmazda yapılan plan tadilatında Müdürlüğümüzü ilgilendiren bir husus bulunmamaktadır." denilmektedir.

İlgi d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında "Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi e) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında "Planlama alanı, yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamakta olup, mezkûr alana ait mevcut altyapı tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Ayrıca yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait ekte gönderilen paftalardaki her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir." denilmektedir.

İlgi f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde "Eyüp Merkez Mah., 979 ada 23 parselin, Hmax:9.50 yapılanmalı Konut Alanı'nda, Cami Alanı'na alınmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı;

- 1/5000 ölçekli meri planda teklife konu parselin Konut fonksiyonunda planlanmış olduğu belirlendiğinden Cami Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı yapılması,

- Yola gerekli terklerin yapılması, Cami Alanı için gerekli otopark ihtiyacının İstanbul

- Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanı içinde karşılanması, koşulları ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Eyüp Merkez Mahallesi 979 ada 23 parselin cami alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi ile ilgili, İlgi b), c), d), e) ve f) müdürlük ve kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Eyüp Merkez Mahallesi, 979 ada 23 parsel sayılı yerlere ilişkin, 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi oy birliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 12.09.2017 tarih ve 302 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.