Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 04.10.2017 tarih ve 305 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 305

Rapor Tarihi: 04.10.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21239 sayı, 30.09.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.10.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 23/08/2017 tarihli ve 122286 sayılı yazı.

b) 19/09/2017 tarihli ve 20170459417 sayılı yazı.

c) 27/09/2017 tarihli ve 132726 sayılı yazı ve ekleri.

İlgi (a) Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Haliç Emlak Müdürlüğü yazısı ile İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 113M-2 Pafta, 56 Ada, 64 ve 65 Parsellerde "Ticaret" fonksiyonunun korunarak, blok hatlarının revize edildiği ve yüksekliğin Yençok=9.50 metre olarak düzenlendiği 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi doğrultusunda işlem tesis edilmesi istenmiştir.

Planlama alanı, 20.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı'nda; "Ticaret Alanı" lejantında kalmaktadır. Mer'i 20.06.1997 Tasdik Tarihli 1/500 ölçekli Eyüp Cami ve Merkez Civarı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonunda, "Blok şekli planla belirlenmiş H=6.50 irtifalı Ticaret Alanı"nda kalmaktadır.

56 Ada, 64 ve 65 Parsellerde hazırlanan 1/500 ölçekli imar planı değişikliği teklifi ile; "Ticaret" fonksiyonu korunarak, Mevcut bina oturumunun dikkate alındığı, 56 ada 63 parselde bulunan tescilli eserin arka blok hattının aşılmadığı, Yençok:9.50 belirlendiği, yeni blok şeklinin de plana işli olduğu görülmüştür.

Hazırlanan plan Tadilat Teklifine Ait Plan Notları ise;

1. Plan onama sınırı İstanbul ili, Eyüp ilçesi, İslambey mahallesi, 56 ada 64 ve 65 nolu parsellerin sınırıdır.

2. Plan onama sınırı içindeki alan "Ticaret Alanı" dır.

3. Ticaret alanında, plan üzerinde işlendiği gibi blok çizili olup Yençok:9.50 metredir. Belirtilmeyen hususlarda meri plan hükümleri geçerlidir.

4. Ticaret alanında; konut, lokanta, kafeterya, çayhane gibi yeme içme faaliyetlerine dönük birimler, turizm acentesi, kitapevi gibi hizmet birimleri, depolama faaliyeti gerektirmeyen ticaret türleri, perakende ticaret, hizmet, geleneksel el sanatları üretim-pazarlama-sergileme birimleri, büro, iş hanları, resmi kurumlar, banka ve finans kurumları, sergi ve sunum amaçlı depolama içermeyen satış birimleri, kütüphane, dernek, sosyal ve kültürel tesisler, yurt, misafirhaneler yer alabilir.

5. İlgili kurum görüşleri alınarak koruma amaçlı uygulama imar planlarında verilen yapılanma şartları değiştirilmeksizin projeleri koruma bölge kurulunca onaylanmak şartı ile özel (eğitim-sağlık-kültür) donatı alanı yapabilir.

6. İlgili koruma bölge kurulu tarafından onaylanmadan uygulama yapılamaz.

7. Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.

8. Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüd raporları hazırlanacak ve raporda belirtilen hususlara uyulacaktır.

9. Açıklanmayan hususlarda meri uygulama imar planı hükümleri ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Bahse konu plan tadilatı için kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler;

İlgi (b) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 19.09.2017 tarih ve E.20170459417 sayılı yazısında; 8 maddelik teknik görüş verilmiş olup, Netice olarak, söz konusu plan teklifinin belirtilen şartlara uygun olarak revize edilmesi şartıyla, ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamakta olup yapılacak uygulama çalışmalarında, idaremize ait ekte gönderilen paftalardaki her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. Denilmektedir.

İlgi (c) yazı eki İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 14.09.2017 tarih ve 1024821-3040- 175782 sayılı yazısında; Ulaşım Kararı bölümünde "Eyüp, İslambey Mahallesi, 56 ada, 64,65 parsellerdeki "Ticaret" fonksiyonunun korunarak blok boyutlarının büyütülmesini ve yüksekliğin h:6.50m iken h:9.50m olarak planlamasını içeren 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin; bölgesel ulaşım sistemi açısından ilgili Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda plan bütününde değerlendirilmesi gerekmektedir. Denilmektedir.

İlgi (c) yazı eki İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 18.07.2017 tarih ve 1762- 176929 sayılı yazısında; "Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıdaki rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/500 Ölç. K.U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi (c) yazı eki Kül.Tur.B.lığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 20.09.2017 tarih ve 1681 sayılı yazısında; "...Koruma amaçlı imar planlarında sit alanı bütününü etkilemeyecek değişiklikler ve maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişikliklerde plan müellifi dışında planlama ekibinin tamamının bulunması şartı aranmadığı, ancak plan tadilatının mevzuata uygun olarak Meclis Kararı alınıp onaylanarak tarafımıza iletilmesi…" denilmektedir.

İlgi (c) yazı eki Eyüp Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 20.09.2017 tarih ve E.22239 sayılı yazısında; "Plan tadilatı teklifine ilişkin 56 ada, 64 ve 65 parseller müdürlüğümüzce yürütülen Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) çalışma alan sınırımız içerisinde kalmakta olup, plan tadilatı teklifi müdürlüğümüzce yürütülen çalışma kapsamında uygun bulunmuştur." Denilmektedir.

Talep/Sonuç: Eyüp İlçesi İslambey Mahallesi 56 Ada 64 ve 65 parsellerde "Ticaret" fonksiyonunun korunarak, blok hatlarının revize edildiği ve yüksekliğin Yençok=9.50 metre olarak düzenlendiği 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait plan pafta, rapor ve ilgili kurum görüşleri yazımız ekinde olup, konunun incelenerek, uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Eyüp Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 113M-2 Pafta, 56 Ada, 64 ve 65 Parsellerde "Ticaret" fonksiyonunun korunarak, blok hatlarının revize edildiği ve yüksekliğin Yençok=9.50 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, oyçokluğuyla uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 04.10.2017 tarih ve 305 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.