Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 13.09.2017 tarih ve 303 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 303

Rapor Tarihi: 13.09.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18815 sayı, 27.08.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

11.09.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 09/02/2016 tarihli ve 2364 sayılı yazı.

İlgi yazı eki 04.02.2016 tarih ve 2015/420 sayılı Eyüp Belediye Meclis Kararı Komisyon görüşünde "Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde 3309, 66-183-63, 59, 78 parsellere ait 1669, 1662, 1679, 1656 sayılı dilekçeler ile yapılan itirazların 13.10.2015 tarih, 24272852- 310.01.04.511022 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü görüş yazısı ve eki onaylı plan paftası doğrultusunda tadilen uygun görülmüştür. 1667 sayılı dilekçe ile yapılan 321 ada, 8 parsele ait, 1663 sayılı dilekçe ile yapılan 3305 parsele ait ve 1664 sayı ile 67 parsele ait itiraz oybirliği ile uygun görülmemiştir. 60 parsele ait, 1674 sayılı dilekçe ile yapılan itiraz ekine belirtilen Davutpaşa Bölgesi genelinde gerekli düzenleme ve iyileştirmeleri içeren plan yapılması hususun tekrar değerlendirilmesi için Müdürlüğü'ne iadesini uygun görmüştür..." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Söz konusu meclis kararı doğrultusunda hazırlanan 13.09.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 04.02.2016 tarih ve 2015/420 sayılı Eyüp Belediye Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 13.09.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğinin itiraz kapsamında değerlendirilen teklifi oy birliğiyle tadilen uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 13.09.2017 tarih ve 303 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.