Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 06.04.2017 tarih ve 05 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 05

RAPOR TARİHİ: 06.04.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 6411 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında; “Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 157 ada, 7 parsel sayılı 9.912,83 m² yüzölçümlü taşınmazın mülkiyeti Belediyemize aittir.

TALEP/SONUÇ: Söz konusu taşınmazla alakalı 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereği Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 157 ada, 7 parsel sayılı 9.912,83 m² yüzölçümlü taşınmazla alakalı 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereği Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 06.04.2017 tarih ve 05 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi