Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 06.04.2017 tarih ve 06 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 06

RAPOR TARİHİ: 06.04.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 6414 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : a) 28/12/2016 tarihli ve 227633 sayılı yazı.

b) 19/12/2016 tarihli ve 220958 sayılı yazı.

c) 06/02/2017 tarihli ve 20170058306 sayılı yazı.

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 30 ada 22 parsel sayılı yerde İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 2006/364 Esas, 2008/1176 Karar Sayılı kararına istinaden parsel yönünden planının iptali kararlaştırılmıştır. Müdürlüğümüzce bu karara istinaden İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 30 ada 22 parsel sayılı yere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı çalışması hazırlanmıştır.

Söz konusu plan çalışmasına esas kurum görüşleri alınmıştır.

İlgi (a) İBB Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüş yazısında;

"... yapılan inceleme ve tetkikler neticesinde, söz konusu Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 30 ada 22 parselin İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 2006/364 Esas 2008/1176 sayılı kararı ile planın iptal edildiği belirtilerek parselin TAKS:0.46 H:9.50 yapılanma koşullarında Konut Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin; bölgesel ulaşım sistemi açısından plan bütününde değerlendirilmesi gerekmektedir." Denilmektedir.

İlgi (b) İBB Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında;

"... "Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması" yapılıp, hazırlanacak rapor ve haritaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimine onaylatılarak tarafımıza gönderilmesi ve su baskını sellenme tehlikeleri hususunda İSKİ'den uygunluk görüşü alınması gerekmektedir." Denilmektedir.

İlgi (c) İSKİ Plan Proje Dairesi Başkanlığı görüş yazısında;

Yazının giriş paragrafında söz konusu alanın Küçükköy (Validesuyu) Deresi'nin dere işletme bandı ve taşkın önlemli yapılaşma alanı içinde kaldığı belirtilerek dikkat edilmesi gereken 19 husus belirtilmiştir. Ayrıca 19. maddede "... tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir." Denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 30 ada 22 parsel sayılı yerde İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 2006/364 Esas, 2008/1176 Karar Sayılı kararına istinaden müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenmek ve karar alınmak üzere 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 30 ada 22 parselin H:9.50 TAKS:0.46 yapılanmalı konut alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 06.04.2017 tarih ve 06 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.