Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.03.2017 tarih ve 285 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 285

Rapor Tarihi: 21.03.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 4166 sayı, 01.03.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.03.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İLGİ:

 1. 14.02.2017 tarih, 4385 sayılı dilekçe
 2. İ.B.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 26.01.2017 tarih, 62956595.310.06/195/16444 sayılı görüş yazısı
 3. İ.B.B.B. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 06.02.2017 tarih, 24272852-045-E.20170067516 sayılı görüş yazısı
 4. İ.B.B.B. Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ... tarih, ... sayılı görüş yazısı

İlgi a) dilekçe ile müellifince, İstanbul İli, İslambey Mahallesi, 192 ada 20 ve 21 parsel sayılı yerlere ilişkin, Mer'i plandaki blok kitle alanları hesabında hiçbir değişiklik ve artış söz konusu olmadan parsellerin fiili geometrik yapısına uygun olarak tevhid ile bütünleştirilmesi neticesinde parsel ölçeğinde mimari tasarım açısından kentsel çevre şartlarına uygun blok kitle tasarımının sağlanması amacıyla, 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklif edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında;

 1. Plan tasdik sınırı Eyüp 192 ada 20 ve 21 parselleri kapsamaktadır.
 2. Eyüp 192 ada 20 ve 21 parseller konut alanıdır.
 3. Yapılaşma koşulları; blok alanı inşaat alanı, Hmax=9.50'dir.
 4. Eyüp 192 ada 20 ve 21 parseller tevhid edilerek uygulama yapılacaktır.
 5. Plan tasdik sınırı içinde kalan alanda mer'i 1/1000 ölçekli plana göre hesaplanacak iskan edilebilir alan arttırılmadan uygulama yapılacaktır.
 6. Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri ve meri plan yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 7. Jeolojik ve jeoteknik etütler doğrultusunda yürürlükteki deprem yönetmeliği uygulanacaktır.
 8. 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 ki/ha’lık konut alanında, 21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen yol kısmen blok çizili H:9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

  Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c) ve ilgi(d) kurum görüşleri bulunmaktadır.

  İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında“...Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz onüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

  İlgi c) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 14 maddeden oluşan teknik görüş yer almaktadır.

  İlgi d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde; "Eyüp ilçesi, İslambey Mahallesi, 192 ada 20, 21 parsellerin 21.07.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında; blok nizam H:9.50 m yapılanma koşullarında Konut alanı olarak planlandığı belirtilerek, parsellerin tevhid edilerek oluşturulan yeni blok düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı; yapılanma şartları ve fonksiyon olarak değişiklik yapılmadığı ve ilave inşaat alanı getirilmediği tespit edildiğinden,

 9. Meri plana gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
 10. "Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
 11. brüt alanı 75m²'ye kadar (brüt alan≤75m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark
 12. brüt alanı 75m²-150m² arasında (75
 13. brüt alanı 150m² ve üstü (brüt alan≥150m²) olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir." şeklinde plan notu eklenmesi gerektiği,
 14. hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur." denilmektedir.

  Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi (b), (c), (d) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

  KOMİSYON GÖRÜŞÜ

  Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 192 ada, 20-21 parsellere ait müellifince yapılan plan değişikliği teklifini tescilli çeşmeden yapının uzaklaşması sebebi ile herhangi bir yoğunluk artışı olmadığından oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

  KARAR :

  İmar Komisyonunun 21.03.2017 tarih ve 285 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.