Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.03.2017 tarih ve 286 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 286

Rapor Tarihi : 21.03.2017

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 4167 sayı, 01.03.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.03.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi: İBB Planlama Md.lüğünün 16/01/2017 tarih ve 8603 sayılı yazı ve ekleri.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve İdaremize Spor Tesisleri yapılmak üzere 2 yıl süre ile ön tahsisi yapılan Eyüp ilçesi,Kemerburgaz, 15 pafta, 3365 parsel sayılı yerde sporcuların konaklayabileceği tesislere ihtiyaç duyulduğundan yapılanma değerlerinin ve spor tesisi fonksiyonu içinde yer alabilecek fonksiyonlara konaklama fonksiyonunun da eklenmesi ve Emsal değerinin 0.40 olması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonunca "... Kamu kullanımı dışında kullanılamaz." plan notu ilavesi ile tadilen uygun görülmüş ve 13.10.2016 tarih ve 2016-1729 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kabul edilmiştir. 18.10.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanan plan tadilatı ilgi yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

18.10.2016 onay tarihli Nazım İmar Planı Tadilatı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hazırlanmış, konuyla ilgili 26.10.2015 tarih 149097 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü, 06.03.2015 tarih 4940 sayılı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 06.03.2015 tarih 255324-845 sayılı İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, 09.03.2015 tarih 432- 45111 sayılı İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile 16.03.2016 tarih 34642 sayılı İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı görüş yazıları mevcut olup;

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 06.03.2015 tarih, 255324-845 sayılı yazısı eki 05.03.2015 tarih UP2015-08/17 sayılı İnceleme Komisyonu Kararında; "…Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mah., 15 pafta, 3365 parsel de sporcuların konaklayabileceği tesislere ihtiyaç duyulduğundan spor tesisi fonksiyonu içinde yer alabilecek fonksiyonlara konaklama fonksiyonunda eklenmesi ve E:0.20 yapılanma şartının E:0.40 olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilat teklifi, Meri 1/1000 ölçekli planda Spor Tesisi Alanlarında İst. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2012 gün, 639 sayılı Kararı ile yapılaşma değerinin E:0.20 olarak düzenlenmesi uygun görüldüğü belirlendiğinden, Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden cephe aldığı 12.00m genişliğindeki yoldan min 5.00m. yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi, Spor Tesisi Alanı fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi alanı içerisinde, yürürlükteki İstanbul Otopark Yönetmeliği gereğince düzenlenerek karşılanması,

07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülâsyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 5 metre çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında (EK) gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması, hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından plan bütünlüğü içerisinde bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir." denilmektedir.

- İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2015 tarih ve 149097 sayılı yazısında "…Bahse konu plan tasdik sınırı içerisinde kalan alana ilişkin İdaremiz altyapı görüşü aşağıdaki gibidir; 1- Yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait ekte gönderilen plandaki her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. Hatlarımızın geçtiği güzergâhlar yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır.

2- Ana isale hatlarımız ve kolektörlerimiz dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremiz onayına sunulması gerekmektedir.

3- Söz konusu imar plan tadilatlarıyla mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır. 4- Küçük vadi tabanlarında atıksu kanalizasyonu veya yağmursuyu kanalizasyon tesislerinin ileride yapılabilmesi için en az 15 metre genişliğinde (ek-1 de pembe işaretli) yol veya yeşil alan planlarda ayrılmalıdır." denilmektedir.

- Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 09.03.2015 tarih, 432-45111 sayılı yazısında "…Sonuç olarak; yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, mevcut dolgu biriminin kaldırılması, uygulama öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 Ölç.N.İ.Plan tadilatı ve 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 06.03.2015 tarih, 66563742/4940 sayılı yazısında "Konuya ilişkin olan Belediyenize Maliye Hazinesinden tahsisli Eyüp İlçeniz Kemerburgaz'da bulunan 15 pafta 3365 parselde ilgili Müdürlüğünüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır. " denilmektedir.

- Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nın 16.03.2016 tarih ve 34642 sayılı yazısında; Konu hakkında Tespit İmar Takip Koordinatörlüğü teknik elemanlarından Yüksek Şehir Plancısı Nuray ÇOLAK tarafından hazırlanan 11.12.2015 tarihli raporda; "Planlama alanı sınırları ile MEOP verileri karşılaştırıldığında planlama alanı sınırı içinde Hazine adına kayıtlı 3365 parsel ile birlikte 3326 parselin de bulunduğu görülmüştür. MEOP CBS ve TAKBİS kayıtlarında 3326 parselin planlama alanı sınırı içinde kalan kısmının 3365 parsel ile çakışık olduğu (Ek-3) görüldüğü, 3365 parselin tamamının planlama alanı sınırı içinde olmadığı göz önüne alınarak uygulamada sorun yaşanmaması açısından plan notunun bu kısmının ‘'plan değişikliği sınırı içindeki spor alanında…'' şeklinde düzeltilmesinin uygun olacağı düşünülmekte olup taşınmazın tahsis durumuna göre spor tesis alanında konaklama fonksiyonunun bulunmasına ilişkin düzenlemenin İdarece değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğü belirtilerek, Söz konusu taşınmazın plan tadilatının yazı ekinde gönderilen teknik raporda belirtilen hususlar doğrultusunda düzeltme yapılarak düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir."denilmektedir.

Plan Tadilatına ilişkin plan notları;

1. Plan tasdik sınırı 3365 parsel sınırı olup, Spor Tesisi Alanıdır.

2. Spor Tesisi Alanında, futbol, basketbol, voleybol, yüzme havuzu, tenis kortu gibi spor faaliyetlerini içeren kapalı ve açık tesisler ile sporcuların konaklayabileceği tesisler yapılabilir. Bu alanda ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup, Max.Emsal=0.40'tır. Çekme mesafeleri, bina yüksekliği ve kat yükseklikleri avan projede belirlenecektir.

3. Bu alan kamu kullanımı dışında kullanılamaz.

4. Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

5. Açıklanmayan hususlarda meri imar planı notları ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir." şeklinde oluşturulmuştur.

Konunun incelenerek, yazımız ve eki plan tadilat teklifinin uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Eyüp Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Kemerburgaz Mahallesi 3365 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 21.03.2017 tarih ve 286 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.