Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 04.04.2017 tarih ve 287 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 287

Rapor Tarihi: 04.04.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 6417 sayı, 31.03.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.03.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

a) 28/11/2016 tarihli ve 27783 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

b) 02/02/2017 tarihli ve 2638 sayılı yazımız.

c) 06/03/2017 tarihli ve 404 sayılı KVKBK Md.lüğü yazısı.

d) 29/03/2017 tarihli ve 6099 sayılı yazı.

İlgi (a) yazı ile " ... Kanun altında yer alan, yönetmelik veya herhangi bir isim altındaki düzenlemede, kanuna aykırı, kanunla çelişen veya kanunla uyumsuzluk gösteren herhangi bir hüküm bulunması halinde, doğrudan Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği açıktır. Bu kapsamda, bahsi geçen kanunlara ilişkin anılan Yönetmeliğin 2863 sayılı Kanunla uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Yukarıda değinilen hususlar göz önünde bulundurularak; Fatih Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu parseller dışındaki inşai ve fiziki müdahalelerin, 2863 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin 9 ncu fıkrası doğrultusunda Fatih Belediye Başkanlığınca yürütülmesi; Ayrıca, Fatih Koruma Amaçlı İmar Planının varsa 2863 sayılı Kanunun varsa anılan hükmüne aykırı plan hükümlerinin yeniden düzenlenerek değerlendirilmek üzere ilgili Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi..." denildiği belirtilerek, Fatih Belediyesine ait bu yazıya istinaden, Eyüp İlçesi sınırlarındaki meri planlara ait plan notlarının düzeltilmesi için gereğinin yapılması istenmiştir.

Söz konusu talep için ilgi (b) yazımız ile 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü"nden görüş istenmiş olup, ilgi (c) yazı olarak tarafımıza bildirilmiştir. Bu görüş doğrultusunda 21.07.2014 onay tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına ait Plan Notları Genel Hükümler Madde 1.18., 1.19. ve 1.20. Plan Notlarında değişikliğe gidilmiş olup, bu değişiklik teklifi ile Plan Notları;

Md.1.18; "Korunması gerekli kültür varlığı yapılarda her türlü inşai ve fiziki uygulama ile yeni yapılanma için Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekmektedir. Md.1.19; "Tescilli eski eser parseli komşuluğunda bulunan, eski eser yapıya bitişik blok çizili parsellerde; blok şekli ve yeri şematik olup, Planda belirtilen blok toplam inşaat alanı ve H:9.50 m. yükseklik değeri aşılmamak şartıyla, blok yerini ve şeklini değiştirmeye KUDEB yetkilidir

Md.1.20; "Tescilli eski eser parseli bitişiğinde blok çizili parsellerde; eski eser yapının saçak kotu ve H:9.50 m.yi geçmemek koşulu ile plan paftalarında "HNOT" simgesiyle gösterilen yükseklik değerini belirlemede KUDEB yetkilidir. şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu plan notu değişikliği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ilgi d) yazı ile uygun görüldüğü bildirilmiştir.

TALEP/SONUÇ: 21.07.2014 onay tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına ait tescilli parsel komşuluklarında yapılacak işlemler ile ilgili Plan Notları Genel Hükümler Madde 1.18., 1.19. ve 1.20. Plan Notlarında değişikliğe gidilmiş olup, söz konusu plan notu tadilatı teklifi ile ilgili, ilgi yazılar yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Tescilli Parsel Komşuluklarına ait plan değişikliği teklifi oy çokluğuyla uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 04.04.2017 tarih ve 287 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.