Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 20.04.2015 tarih ve 187 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 187
Rapor Tarihi : 20.04.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1285 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“BAŞKANLIK MAKAMI’NA
“İlgi ) 10.10.2014 tarih, 97821968.170.01-26461-1703 sayılı T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, İmar- Etüt ve Yatırım Şube Müdürlüğü yazısı
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi yazı ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi yazıda, “ İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Tapuda Düğmeciler Mahallesi, 30 pafta, 354 ada,47 parsel sayılı “Arsa” vasıflı taşınmaz akar nev’inden olup mülkiyetinin tamamı “Mustafa Paşa Kethüdası Hasan Ağa Vakfına” aittir.
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Tapuda Düğmeciler Mahallesi, 30 pafta, 354 ada, 51 parsel sayılı “Arsa” vasıflı taşınmaz akar nev’inden olup mülkiyetinin tamamı “Vakıflar Genel Müdürlüğüne” aittir.
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, tapuda Düğmeciler Mahallesi, 30 pafta, 354 ada, 53 parsel sayılı “Arsa” vasıflı taşınmaz akar nev’inden olup mülkiyetinin tamamı “Kethüda Hasan ağa Vakfına” aittir.
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Tapuda Düğmeciler Mahallesi, 30 pafta, 354 ada, 57 parsel sayılı “Arsa” vasıflı taşınmaz akar nev’inden olup mülkiyetinin 157/160 hissesi “Elhaç Hasan Kethüda Vakfına” aittir.
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Tapuda Düğmeciler Mahallesi,30 pafta, 354 ada, 59 parsel sayılı “Arsa” vasıflı taşınmaz akar nev’inden olup mülkiyetinin ½ hissesi “Mustafa Paşa Kethüdası Hasan ağa Vakfına” aittir.
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Tapuda Düğmeciler Mahallesi,30 pafta, 354 ada, 60 parsel sayılı “Arsa” vasıflı taşınmaz akar nev’inden olup mülkiyetinin tamamı “Mustafa Paşa Kethüdası Hasan ağa Vakfına” aittir.
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Tapuda Düğmeciler Mahallesi,30 pafta, 354 ada, 66 parsel sayılı “Arsa” vasıflı taşınmaz akar nev’inden olup mülkiyetinin ½ hissesi “Mustafa Paşa Kethüdası Hasan ağa Vakfına” aittir.
Taşınmazlara; 20.12.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda taşınmazların yaklaşık %50’si “500 ki/Ha yoğunluklu Konut Alanı”nda yaklaşık %50’si de “Park Alanı”nda kalmakta iken, 21.07.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda yaklaşık %30’u “Konut Alanı”nda, geri kalan kısmı kısmen “Park Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır. Mevcut düzenleme ile bedelsiz terke konu donatı alanları yasaları belirtilen miktarların çok çok üzerine çıkmaktadır. Alanın özelliği itibari ile İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması da yapılamayacağı için planlama ilkelerinden eşitliğe aykırı bir uygulama yapılmış olacaktır. Çevre yerleşmelerin yeşil alan ihtiyacı vakıf taşınmazlarının da bulunduğu yapı adasından karşılanmaktadır.
Kültürümüzün en köklü müesseselerinden biri olan ve özel hukuk tüzel kişiliğine sahip bulunan Vakıfların vakfiyelerinde ön görülen sosyal, ekonomik ve Hayri hizmetler vermekte olup; bu hizmetlerden mülkiyetindeki anıt eser niteliği olan kültür varlıklarının ihyası, bakım ve onarımı; garip ve fakirlere tıbbi yardım, sıcak yemek ve sıcak yemek ulaştırılamayan fakirlere kuru gıda yardımı, nakdi yardımlar, eğitim bursları, muhtaç aylığı verilmesi . . . vb hizmetlerin Vakfiyeleri gereği yerine getirilebilmesi; akar (vakıf amaç ve faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gelir getirici şekilde değerlendirilmesi zorunlu taşını ve taşınmazlar) niteliklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesiyle mümkündür.
5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’na göre İdare ve Temsilcileri Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Mazbut vakıf taşınmazlarına imar planlarında yol; meydan; otopark; park, çocuk bahçesi, çocuk oyun alanı, ağaçlandırılacak alan, mezarlık gibi aktif ve pasif yeşil alanlar, cami, okul, karakol, idari ve resmi hizmet alanı, kamu tesisi alanı, belediye hizmet alanı, belediye kültür tesisi, semt konağı… vb umumi hizmet alanları gibi fonksiyonlar verilmesi vakfeden kişilerin vakfiye şartlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmakta ve vakfiye şartlarına tezat oluşturmakta, vakfiyelerdeki belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesini imkansız hale getirmektedir. Mazbut vakıfların vakfiyesinde öngörülen sosyal, ekonomik ve Hayri hizmetlerini yerine getirebilmesi için gelir getirecek akar taşınmazların imar planlarında mümkün mertebe ticaret, hizmet, turizm, konut alanı ve rantabl değerlendirilebilecek özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi…vb fonksiyonlar gibi gelir getirici nitelikteki fonksiyonlara ayrılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
5737 sayılı Vakıflar Kanununun “ Vakıflar kültür varlıklarının korunması ve imar uygulamalarının bildirilmesi” başlıklı maddesinde: “Madde 22 - … Mazbut vakıf taşınmazlarında akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılır.” Denilmektedir. Ayrıca 20.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre hazırlanan Vakıflar Yönetmeliği’nin Dördüncü Kısım Dördüncü Bölüm “ Vakıf kültür varlıklarının korunması ve imar uygulamalarının bildirilmesi” başlıklı maddesinde özetle: “Madde 180 - …Mazbut Vakıflara ait taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılır. Akar nitelikli vakıf taşınmazlara, imar planlarında yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami, karakol, okul, resmi hizmet alanı, belediye hizmet alanı gibi akar niteliği olmayan fonksiyonlar verilmez. Bu taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlenmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde, taşınmazın akar niteliğine uygun imar planı tadilatının yapılması ilgili kurumdan istenir. İlgili kurum talep doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapar…” denilmektedir.
Eyüp ilçesi, Düğmeciler Mahallesi’nde yer alan 30 pafta, 354 ada, 47-51-53-57-59-60-66 parsel sayılı taşınmaz, kayıtlarımızda “akar (gelir getirici) olarak kayıtlıdır. Taşınmazımın konumu ve neviyatı dolayısıyla İdaremiz için önemli ve gelir getirici taşınmazlar arasında yer almaktadır. Taşınmazın gelir getirici özelliğinin maksimize edilmesi, taşınmazın gelirlerinin değerlendirildiği Hayri hizmetlerin daha etkin bir biçimde yerine getirilmesi vesile olacaktır.
Yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak mülkiyeti İdaremize ait Eyüp İlçesi, 30 pafta, 354 ada, 47-51-53-57-59-60-66 parsel sayılı taşınmazımıza askıdaki 21.07.2014 tasdik tarihi /1000 Ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda tanımlanan Konut Alanı’nın 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı’nda tanımlanan Konut Alanı’na kadar uzatılması, bu değişikle bedelsiz terke konu alanın azaltılması hususundaki itirazımız hakkında gereğini arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz yazısında bahsi geçen parseller;
354 ada, 47 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 600 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, kısmen “YOP” Yeraltı Otopark Alanları + Park Alanı’nda, kısmen de yol alanında kalmakta olup, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, kısmen Park+ “YOP” Yeraltı Otoparkı alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır.
354 ada, 51 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 600 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, kısmen “YOP” Yeraltı Otopark Alanları + Park Alanı’nda, kısmen de yol alanında kalmakta olup, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, kısmen Park+ “YOP” Yeraltı Otoparkı alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır.
354 ada, 53 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 600 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, kısmen “YOP” Yeraltı Otopark Alanları + Park Alanı’nda, kısmen de yol alanında kalmakta olup, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, kısmen Park+ “YOP” Yeraltı Otoparkı alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır.
354 ada, 57 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 600 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, kısmen “YOP” Yeraltı Otopark Alanları + Park Alanı’nda kalmakta olup, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, kısmen Park+ “YOP” Yeraltı Otoparkı alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır.
354 ada, 59 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 600 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, kısmen “YOP” Yeraltı Otopark Alanları + Park Alanı’nda kalmakta olup, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, kısmen Park+ “YOP” Yeraltı Otoparkı alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır.
354 ada, 60 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 600 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, kısmen “YOP” Yeraltı Otopark Alanları + Park Alanı’nda, kısmen de yol alanında kalmakta olup, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, kısmen Park+ “YOP” Yeraltı Otoparkı alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır.
354 ada, 66 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 600 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, kısmen “YOP” Yeraltı Otopark Alanları + Park Alanı’nda, kısmen de yol alanında kalmakta olup, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, kısmen Park+ “YOP” Yeraltı Otoparkı alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parseldeki blok şekli ve alanı 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile değiştirilmiştir.
Bahsi geçen parsellerin komşuluğunda bulunan bazı parseller 13.09.1979 t.t.li Eyüp Koruma Planı’ndaki (meri olmayan) plan koşullarına uygun olarak yeşil alana olan terklerini gerçekleştirdiklerinden 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda da söz konusu parseller için eski plan koşulları korunmuştur.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi oy çokluğu ile tadilen uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 20.04.2015 tarih ve 187 sayılı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.