Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 20.04.2015 tarih ve 182 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 182
Rapor Tarihi : 20.04.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1674 sayı, 31.12.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.01.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 12.12.2014 tarih, 1674 sayılı dilekçe
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 18.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın bir kısmının revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 12.09.2014 tarih, 2014/1352 sayılı kararı ile uygun bulunarak 13.09.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 13.11.2014-15.12.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 13.09.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, “*KONU : *Eyüp Belediyesi’nde ‘Askıya Alma Tarihi 13.11.2014 ve Askıdan Alma Tarihi 15.12.2014 ‘ olan; ‘Eyüp, Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planının Bir Kısmına Ait, 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı ‘ adlı, Kemerburgaz Davutpaşa Bölgesinin tümü yerine bir kısmını içeren Plana İtirazımdır.
*Ek’te verdiğimiz iş bu Planın, açıklamaları ve ekli belgeleri incelendiğinde görüleceği gibi;
1.) Eyüp-Kemerburgaz Davutpaşa Bölgesi’nde 2 P./60 No’lu Parselimin kuzeyi ve doğusunda olan Davutpaşa Deresi’nin fiili yeri ve aksının, yapılan tüm planlarda aynen temel alınması ve İski Daire Bşk.nın ‘Dere işletme bandı … 10 mt olarak belirlenmiştir.’ Temel görünüşe uyulması gerekirken;
*Maalesef, vatandaşların sorumlusu olmadığı bir hata düzeltmesi için iptal edilip, yenisi yapılan son Planda, Parselimizde ve çevresinde mağduriyetimize yol açan, alttaki değişiklikler yapılmıştır.
*Kısmi yapılıp bütünlüğü bozulduğu, farklı sebeplerle olan yanlışlıklar bize de yansıtıldığı için (!)
*Derenin doğal yatağı ve aksın, parselimizle arası 20 mt. İken 10 mt. yapılıp, değiştirildiği için (!)
*Derenin koruma bantı, 2001’de 30 mt. 2007’de 50 mt. İken, 66 mt. yapılıp, değiştirildiği için (!) “Dere ötesi 63-66 parsellerle aramız 22 mt. İken, kuzeyden kayma ile 10 mt’ye düşüldüğü için (!)
*Davutpaşa Bölgesi’nin 1,2,3,4 Paftalardan oluşan bütünü temelinde, plan yapılmadığı için (!) *Ayrıca, 90 dereceli dik yollar bile riskli iken, *70 dereceli hayati riskli ve dar ulaşım yolları ve mahreç yapıldığından, İski, İtfaiye, ambulans ve bölgede yaşayacak vatandaşların uzun vadeli hizmet, ulaşım verimliliği-güvenliği açısından kalıcı risk oluşturacak, hatalı tercihler yapılmıştır. (!)
2.) Maalesef bu yüzden, parselimizdeki gibi(planı ve iski onayı bitmişken ve imarı alınacakken !) durdurulup yenisi yapılan kısmi planlarla oluşan bu uygulama hataları v.b ile parselimizin önceki plandaki yapılaşma alanı daraltılıp, adeta yok edilerek, bariz mağduriyetimize sebep olunmaktadır. *Dahası, yasal yapılaşma bekleyen bizim gibi vatandaşlar mağdur, önceki planlara göre imarlı ve imarsız yapılaşanlar ihya edilerek, vatandaşlar arasında hizmet ayrımcılığı sebep olmaktadır. (!)

SONUÇ ve İSTEM;
* Olası mutlak mağduriyetimizin önlenmesi için askıdaki plana itirazıma temel olmak üzere ;
* Ayrıca, dilekçemizi vererek talep ettiğimiz İski görüşü alınınca, Belediyemize sunulacak olup ;
* Parselimizin bütünlüğü ve yapılaşma niteliğinin zarar görmemesi ve mağdur edilmememiz için dilekçemizdeki bilgilendirmemize, Ek’te verdiğimiz itiraz konusu plan ile parselimiz ve çevresinin olası Planlama-İski çalışmalarına uygun doğal konumunun belgelerine ve asıl Orman Sınırına göre
*Davutpaşa Deresinin geçmişten gelen Asıl doğal Yatağına – Aksına ve İski D. Başkanlığının,
* ’ Dere işletme bandı… 10 mt olarak belirlenmiştir ‘ görüşüne uyularak;
*Davutpaşa Bölgesinin 1,2,3,4 paftadan oluşan bütününe (4 No’lu Paftanın olası ihtiyaçlarını da karşılayacak öngörü ile) ayırımsız ve ayrıcalıksız uzun vadeli mutlak kamu yararına, verimli hizmet vermeye odaklı, doğru tercihlerle yeniden incelenip, hataları, amaç dışı fazlalık ve gereksizlikleri, denetim ve takdirinizde düzeltilerek, gerekçe ve itirazımın kabulünü ve acil-adil gereğini, rica ve arz ederim. (12.12.1014)”denilmektedir.
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı’nda söz konusu 60 parsel sayılı yerin bir kısmı 100 kişi/ha meskun düşük yoğunluklu konut alanında, bir kısmı dere koruma sınırında kalmakta olup; 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parselin bir kısmı E:0.25 Hmax:6.50 yapılaşmalı konut alanında, bir kısmı yol alanında, bir kısmı dere ve dere koruma sınırında kalmaktadır.
28.05.2012 tarih, M.34.1.İBB.5.01.11.01-310.01.04.01-277362 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü görüş yazısında “…bahse konu plan sahası kenarından geçen Davutpaşa Deresi’nin yağmursuyu toplama havzası 240 ha’ın üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından/aksından itibaren derenin sağında ve solunda 25’er m. olmak üzere toplam 50 m. alan “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı”dır. Yapı Yaklaşma Sınırı olarak belirlenen bu alanlar imar planlarında dere ıslahı, yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır.” denilmektedir.
Ayrıca söz konusu 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı Plan Notlarında konu ile ilgili “3) Davutpaşa Deresi’nin yağmursuyu toplama havzası 240 ha’ın üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından/aksından itibaren derenin sağında ve solunda 25’er m. olmak üzere toplam 50 m. alan “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı”dır. Dere ıslah uygulamasından sonra İSKİ Genel Müdürlüğünce verilecek sınırlara göre yeni yapı yaklaşma sınırına uyulacaktır.” denilmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İSKİ Genel Müdürlüğü’nün dere koruma bandının güncel konumu ve kurum görüşüne göre planlarda gerekli revize çalışması gerektiğinden müdürlüğüne iadesi oy birliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 20.04.2015 tarih ve 182 sayılı raporunun Komisyon Görüşündeki ifade “söz konusu çalışmalar yapıldıktan sonra değerlendirilmek üzere tadilen kabülü” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.