Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 20.04.2015 tarih ve 184 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 184
Rapor Tarihi : 20.04.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1667 sayı,31.12.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.01.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 12.12.2014 tarih, 1667 sayılı dilekçe
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 18.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın bir kısmının revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 12.09.2014 tarih, 2014/1352 sayılı kararı ile uygun bulunarak 13.09.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 13.11.2014-15.12.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 13.09.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, “İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Kemerburgaz Mahallesi, 321 ada, 8 parsel sayılı 7,176.19 m2 mesahalı taşınmaz akar nev’inden olup mülkiyetinin tamamı silahtar Abdullah Ağa Vakfı’na aittir.
İstanbul İli, Eyüp, Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planının Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 13.09.2014 tarihinde onaylanmış olup, Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda 13.11.2014 -15.12.2014 tarihleri arasında 1(bir) ay süre ile askıya çıktığı öğrenilmiştir.
Taşınmazımız, 18.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli davutpaşa mevkii uygulama imar planında E=0,25, Hmax=6,50 yapılanmalı konut alanındayken söz konusu İmar Planı’nda; E:0.25 Hmax=6.50 yapılanma şartlı konut alanı ve kısmen yol alanı ve kısmen de ağaçlandırılacak alan fonksiyonlarının verildiği görülmüştür.
Kültürümüzün en köklü müesseselerinden biri olan ve özel hukuk tüzel kişiliğine sahip bulunan Vakıfların vakfiyelerinde ön görülen sosyal, ekonomik ve Hayri hizmetler vermekte olup; bu hizmetlerden mülkiyetindeki anıt eser niteliği olan kültür varlıklarının ihyası, bakım ve onarımı; garip ve fakirlere tıbbi yardım, sıcak yemek ve sıcak yemek ulaştırılamayan fakirlere kuru gıda yardımı, nakdi yardımlar, eğitim bursları, muhtaç aylığı verilmesi …vb hizmetlerin Vakfiyeleri gereği yerine getirilebilmesi; akar (vakıf amaç ve faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gelir getiri şekilde değerlendirilmesi zorunlu taşınır ve taşınmazlar) niteliklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesiyle mümkündür.
5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’na göre İdare ve Temsilcileri Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Mazbut vakıf taşınmazlarına imar planlarında yol; meydan; otopark; park, çocuk bahçesi, çocuk oyun alanı, ağaçlandırılacak alan, mezarlık gibi aktif ve pasif yeşil alanlar, cami, okul, karakol, idari ve resmi hizmet alanı, kamu tesisi alanı, belediye hizmet alanı, belediye kültür tesisi, semt konağı…vb umumi hizmet alanları gibi fonksiyonlar verilmesi vakfeden kişilerin vakfiye şartlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmakta ve vakfiye şartlarına tezat oluşturmakta, vakfiyelerdeki belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesini imkansız hale getirmektedir. Mazbut vakıfların vakfiyesinde öngürülen sosyal, ekonomik ve hayri hizmetlerini yerine getirebilmesi için gelir getirecek akar taşınmazların imar planlarında mümkün mertebe ticaret, hizmet, turizm, konut alanı ve rantabl değerlendirilebilecek özel sağlık tesisi özel eğitim tesisi...vb fonksiyonlar gibi gelir getirici nitelikteki fonksiyonlara ayrılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
5737 sayılı Vakıflar Kanununun “Vakıf kültür varlıklarının korunması ve imar uygulamalarının bildirilmesi” başlıklı maddesinde: “Madde 22- …Mazbut vakıf taşınmazlarında akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılır.” denilmektedir. Ayrıca 20.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre hazırlanan Vakıflar Yönetmeliği’nin Dördüncü Kısım Dördüncü Bölüm “Vakıf kültür varlıklarının korunması ve imar uygulamalarının bildirilmesi’’ başlıklı maddesinde özetle: “Madde 180- …Mazbut Vakıflara ait taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılır. Akar nitelikli vakıf taşınmazlara, imar planlarında yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami, karakol, okul, resmi hizmet alanı, belediye hizmet alanı gibi akar niteliği olmayan fonksiyonlar verilemez. Bu taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde taşınmazın akar niteliğine uygun imar planı tadilatının yapılması ilgili kurumdan istenir. İlgili kurum talep doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapar…” denilmektedir.
İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Kemerburgaz Mahallesi, 321 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz, kayıtlarımızda akar (gelir getirici) olarak kayıtlıdır. Taşınmazımız konumu ve neviyatı konumu ve neviyatı dolasıyla İdaremiz için önemli ve gelir getirici taşınmazlar arasında yer almaktadır. Taşınmazın gelir getirici özelliğinin maksimize edilmesi, taşınmazın gelirlerinin değerlendirildiği hayri hizmetlerin daha etkin bir biçimde yerine getirilmesine vesile olacaktır. Ayrıca vakıf taşınmazlarının geleceğe aktarılması görevi İdaremize ve ilgili kurumlara verilmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak mülkiyeti İdaremize ait Eyüp ilçesi, Kemerburgaz Mahallesi, 321 ada, 8 parsel sayılı taşınmazımıza askıdaki 13.09.2014 tasdik tarihli 1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nda tanımlanan Yol Alanı’nın “Plan 3”te belirttiğimiz gibi işlenmesinin; hem mevcut 15 m’lik yol girişi ile dere yatağının batısındaki halihazırda yol olarak kullanılan alanın biri birini karşılaması sağlanmış olup, hem akar nitelikli Vakıf taşınmazının daha verimli bir şekilde planlanması sağlanacak hem de daha estetik ve işlevsel bir kent dokusuna kavuşulacaktır. Yukarıda belirtildiği şekilde itirazımızın değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.”denilmektedir.
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı’nda söz konusu 321 ada 8 parsel sayılı yerin bir kısmı 100 kişi/ha meskun düşük yoğunluklu konut alanında, bir kısmı yol alanında kalmakta olup; 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parselin bir kısmı E:0.25 Hmax:6.50 yapılaşmalı konut alanında, bir kısmı yol alanında, bir kısmı dere koruma sınırında, bir kısmı ağaçlandırılacak alanda, bir kısmı trafo alanında kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İSKİ Genel Müdürlüğü’nün dere koruma bandının güncel konumu ve kurum görüşüne göre planlarda gerekli revize çalışması gerektiğinden müdürlüğüne iadesi oy birliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 20.04.2015 tarih ve 184 sayılı raporunun Komisyon Görüşündeki ifade “söz konusu çalışmalar yapıldıktan sonra değerlendirilmek üzere tadilen kabülü” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.