Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 20.04.2015 tarih ve 185 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 185
Rapor Tarihi : 20.04.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1664 sayı, 31.12.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.01.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 12.12.2014 tarih, 1664 sayılı dilekçe
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 18.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın bir kısmının revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 12.09.2014 tarih, 2014/1352 sayılı kararı ile uygun bulunarak 13.09.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 13.11.2014-15.12.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 13.09.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede,” Eyüp, Kemerburgaz Mithatpaşa mahallesi, Davutpaşa mevkii. 2 pafta 67 nolu parselin malikleriyiz.
18.12.2007 onaylı Davutpaşa uygulama imar planında söz konusu yerimizin tamamı konut alanında kalmakta idi.
İstanbul İli, Eyüp, Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planının Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 13.09.2014 tarihinde onaylanmış olup, Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda 13.11.2014-15.12.2014 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya alınmıştır.
Askıya alınan 13.09.2014 Onaylı, davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planının Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında parselimin içerisinden yol geçirilmiştir(EK:). Parselimizin içerisinden geçen yola ihtiyaç yoktur. Çünkü; 66,183,63 nolu parsellere mahreç kazandırmak için 7.00 metrelik yol açılmıştır.66,183,63 nolu parsellerin maliki aynı kişidir (EK:2). Kendisi komşumuzdur ve parsellerini bir bütün olarak kullanmak istemektedir. Zaten kendisi de bu plana parsellerinden 7.00 metrelik yolun geçmesine itiraz etmiştir. (EK:3)
Davutpaşa mevkii 2 pafta 67 nolu parselimizden geçen 7.00 metrelik yola itiraz etmekteyiz. Yukarıda açıklanan gerekçeler ve bilgi doğrultusunda hazırladığımız yolun kaldırılması ile ilgili kroki yazımız ekindedir.(EK:4)
İtiraza konu yolun kaldırılması için gereğinin yapılarak müktesap hakkımızın tarafımıza iade edilmesini saygılarımızla arz ederiz.” denilmektedir.
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı’nda söz konusu 67 parsel sayılı yerin bir kısmı 100 kişi/ha meskun düşük yoğunluklu konut alanında, bir kısmı dere koruma sınırında kalmakta olup; 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parselin bir kısmı E:0.25 Hmax:6.50 yapılaşmalı konut alanında, bir kısmı yol alanında kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İSKİ Genel Müdürlüğü’nün dere koruma bandının güncel konumu ve kurum görüşüne göre planlarda gerekli revize çalışması gerektiğinden müdürlüğüne iadesi oy birliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 20.04.2015 tarih ve 185 sayılı raporunun Komisyon Görüşündeki ifade “söz konusu çalışmalar yapıldıktan sonra değerlendirilmek üzere tadilen kabülü” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.