Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.05.2015 tarih ve 32 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 32
RAPOR TARİHİ : 06.05.2015
İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.04.2015 tarih ve 580 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi gereği, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi ve aynı yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif cetvelleri, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir.
Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan (C) Grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde, Belediyemiz hukuki durum ve hizmet özellikleri gereğince; İlçe, Sanayi-Ticaret, Turizm olmak üzere üç grup yükselme adımıyla C-15 grubunda (600.000-699.999) değerlendirilmiştir.
………
………
………
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.Maddesinde; Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.
İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nca hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur kadroları ile İş Kanunu’na tabi sürekli işçi kadroları bu Yönetmeliğe uygun olarak meclisler tarafından ihdas edilir.” denilmektedir.
Ayrıca;
Sosyal Yardım İşleri Müdür(ü)lüğü adının, Sosyal Destek Hizmetleri Müdür(ü)lüğü olarak değiştirilmesini (Ek 3,7)
Kültür ve Sosyal İşler Müdür(ü)lüğü adının, Kültür İşleri Müdür(ü)lüğü olarak değiştirilmesini. ( Ek 1,2,5)
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür(ü)lüğü kurulmasını (Ek 2,6)
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Belediyemiz kadrolarının Norm Kadro Esaslarına göre yeniden düzenlenmesi için tekliflerimiz ve ilgili cetveller ilişikte olup, Müdürlükler arası 2015 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarımızın bu doğrultuda yapılabilmesi için karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediyemiz Kadrolarının Norm Kadro esaslarına göre yeniden düzenlenmesi hususu (ilgili cetvellere göre) Sosyal Yardım İşleri Müdür(ü)lüğü adının, Sosyal Destek Hizmetleri Müdür(ü)lüğü olarak değiştirilmesini, Kültür ve Sosyal İşler Müdür(ü)lüğü adının, Kültür İşleri Müdür(ü)lüğü olarak değiştirilmesini, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür(ü)lüğü kurulmasını, belediyemiz kadrolarının Norm Kadro Esaslarına göre yeniden düzenlenmesi, Müdürlükler arası 2015 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesi ve Müdürlük yönetmeliklerinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 06.05.2015 tarih ve 32 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.