Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 20.04.2015 tarih ve 183 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 183
Rapor Tarihi : 20.04.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1662 sayı, 31.12.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.01.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 12.12.2014 tarih, 1662 sayılı dilekçe
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 18.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın bir kısmının revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 12.09.2014 tarih, 2014/1352 sayılı kararı ile uygun bulunarak 13.09.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 13.11.2014-15.12.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 13.09.2014 tarihinde onaylanan 11/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, “Eyüp, Kemerburgaz Mithatpaşa mahallesi, Davutpaşa mevkii.2 pafta, 66, 183, 63 nolu parsellerin malikiyim.
18.12.2007 onaylı Davutpaşa uygulama imar planında söz konusu yerimizin tamamı konut alanında kalmakta idi.
İstanbul İli, Eyüp, Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planının Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 13.09.2014 tarihinde onaylanmış olup, Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda 13.11.2014-15.12.2014 tarihleri arasında 1(bir) ay süre ile askıya alınmıştır.
Askıya alınan 13.09.2014 Onaylı, Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planının Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında bahçemden yol geçirilmiştir. 66,183,63 nolu parsellerime mahreç kazandırmak için 7.00 metrelik yol açılmıştır. Ancak ben 66,183,63 nolu parsellerimi birleştirerek (tevhid ederek) kullanmak istiyorum. Bu nedenle askıdaki plana itiraz ediyorum. 64 nolu parselim yoldan mahreç almaktadır. Bu nedenle ekli krokide gösterdiğim parsellerim içinden geçen yolun ve yeşilin kaldırılmasını talep ediyorum.
Ayrıca parsellerimden geçen Dere ıslah bandının yeri değişmiştir. Konut yapabileceğim alanım kısıtlanmıştır. İski görüşünün yeniden alınarak dere bandının da düzeltilmesi gerekmektedir.
Davutpaşa mevkii 2 pafta, nolu 66,183,63 parsellerimizden geçen 7.00 metrelik yola itiraz etmekteyiz. Yukarıda açıklanan gerekçeler ve bilgi doğrultusunda hazırladığımız yolun kaldırılması ile ilgili kroki yazımız ekindedir.(EK:4)
İtiraza konu yolun kaldırılması için gereğinin yapılarak hakkımızın tarafımıza iade edilmesini saygılarımızla arz ederiz. ”denilmektedir.
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı’nda; 63 ve 66 parsel sayılı yerlerin bir kısmı 100 kişi/ha meskun düşük yoğunluklu konut alanında, bir kısmı dere koruma sınırında, 183 parsel sayılı yer ise 100 kişi/ha meskun düşük yoğunluklu konut alanında kalmaktadır.
13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda 63 ve 66 parsel sayılı yerlerin bir kısmı E:0.25 Hmax:6.50 yapılaşmalı konut alanında, bir kısmı yol alanında, bir kısmı dere ve dere koruma sınırında, bir kısmı park ve dinlenme alanında, 183 parsel sayılı yer ise E:0.25 Hmax:6.50 yapılaşmalı konut alanında kalmakta olup 183 ve 66 parsel sayılı yerlere söz konusu planda tevhid şartı getirilmiştir.
28.05.2012 tarih, M.34.1.İBB.5.01.11.01-310.01.04.01-277362 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü görüş yazısında “…bahse konu plan sahası kenarından geçen Davutpaşa Deresi’nin yağmursuyu toplama havzası 240 ha’ın üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından/aksından itibaren derenin sağında ve solunda 25’er m. olmak üzere toplam 50 m. alan “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı”dır. Yapı Yaklaşma Sınırı olarak belirlenen bu alanlar imar planlarında dere ıslahı, yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır.” denilmektedir.
Ayrıca söz konusu 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı Plan Notlarında konu ile ilgili “3) Davutpaşa Deresi’nin yağmursuyu toplama havzası 240 ha’ın üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından/aksından itibaren derenin sağında ve solunda 25’er m. olmak üzere toplam 50 m. alan “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı”dır. Dere ıslah uygulamasından sonra İSKİ Genel Müdürlüğünce verilecek sınırlara göre yeni yapı yaklaşma sınırına uyulacaktır.” denilmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İSKİ Genel Müdürlüğü’nün dere koruma bandının güncel konumu ve kurum görüşüne göre planlarda gerekli revize çalışması gerektiğinden müdürlüğüne iadesi oy birliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 20.04.2015 tarih ve 183 sayılı raporunun Komisyon Görüşündeki ifade “söz konusu çalışmalar yapıldıktan sonra değerlendirilmek üzere tadilen kabülü” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.