Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 06.05.2015 tarih ve 11 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 11
RAPOR TARİHİ : 06.05.2015
İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.04.2015 tarih ve 1846 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; Belediyemizin 2014 Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabı: 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince hazırlanarak ilişikte sunulmuştur.
İşbu cetvellerin incelenerek karara bağlanması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısına ekli evraklar incelendiğinde;
1.GELİR HESABI:
1-GELİR KESİN HESABI

BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN
Vergi Gelirleri 108.250.000,00 60.340.293,50 55,74%
Teşeb. Ve Mülk. Gelirleri 48.500.000,00 32.638.955,17 67,30%
Alınan Bağış ve Yardımlar 4.500.000,00 3.762.875,07 83,62%
Diğer Gelirler 72.401.000,00 60.539.714,18 83,62%
Sermaye Gelirleri 16.849.000,00 4.359.669,55 25,87%
TOPLAM 250.500.000,00 161.641.507,47 64,66%
Red ve İadeler -500.000,00 -132.600,84 64,23%
250.000.000,00 161.508.906,63 65%


AÇIK VE FAZLANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

İller Bankası 16.000.000,00 0,00%2. GİDER HESABI:
Eyüp Belediyesi 2014 yılı kesin hesabına göre gerçekleşen giderlerinin harcamalarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

GEÇEN YILDAN DEVROLAN BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN
Personel Giderleri 27.724.254,00 25.290.338,50 92%
Sosyal güv. Dev. Primleri 6.848.258,00 3.640.931,98 54%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.600.000,00 140.579.254,00 121.003.523,23 86%
Faiz Giderleri 300.000,00 811.248,28 2,71%
Cari Transferler 15.980.253,00 13.223.198,13 83%
Sermaye Giderleri 16.000.000,00 60.963.539,00 50.689.049,58 84%
Yedek Ödenek 13.604.442,00 -
TOPLAM 18.600.000,00 266.000.000,00 214.658.289,70 81%


3. Eyüp Belediyesinin 31.12.2014 tarihi itibariyle bankalarda bulunan bakiyelerinin toplamı 2.327.145,711-TL olduğu,
4. Eyüp Belediyesinin 31.12.2014 tarihi itibariyle kendi tasarrufundan olmayıp diğer kişi, kurum ve kuruluşlara iadesi ve ödenmesi gereken emanet hesabı tutarının 133.946.963,071-TL olduğu,
5. Gelir Hesabının 161.641.507,471.-TL ile Bütçeye göre gerçekleşme oranının 64,66% ve Gider Hesaplarının ise 214.658.289,701.-TL ile bütçeye gerçekleşme oranının 81% olduğu ve hesaplarda tahakkuk esasına göre hareket edildiğinden, Gelir ve Gider hesapları arasında oluşan farkın emanet hesaplarına alındığı,
6. Ödenek dışı harcama yok / var. (Yok)
7. 2014 yılında devreden tahakkuk artığının 84.767.652,47.-TL ibaret bulunduğu tespit edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2014 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oy çokluğu uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Plan Bütçe Komisyonunun 06.05.2015 tarih ve 11 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.