Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 20.04.2015 tarih ve 180 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 180
Rapor Tarihi : 20.04.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1669 sayı, 31.12.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.01.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 12.12.2014 tarih, 1669 sayılı dilekçe
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 18.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın bir kısmının revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 12.09.2014 tarih, 2014/1352 sayılı kararı ile uygun bulunarak 13.09.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 13.11.2014-15.12.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 13.09.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede,” İstanbul ili Eyüp ilçesi Kemerburgaz Davutpaşa Mevkii 2 pafta 3309 parsel sayılı taşınmazımın bulunduğu bölgeyi içine alan şu anda askıdaki 13/09/2014 tarih ve 1/1000 ölçekli ‘DAVUTPAŞA MEVKİİ UYGULAMA İMAR PLANININ BİR KISMINA AİT REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ‘’ nında konut fonksiyonda kalan parselimizin plan ve mülkiyet bütünlüğü bozularak derenin kadastral sınırlarından geçirilmediği görülmüştür. İ.S.K.İ’ye ait derenin DOĞAL olarak veya şahıslar tarafından yatağı değiştilerek mevcut, derenin söz konusu askıdaki planda parselimin ortasından geçirildiğini tespit etmiş bulunuyorum. Ek:1
Aynı derenin Davutpaşa mevkiinde imarlı parsellerle buluştuğu ilk noktalardaki parsellerin sahibi tarafından MİNTAŞ şirketine özel olarak yaptırdığı ve (Teknik ve mevzuat dahilinde benim parselim için yapılmamış olduğu halde) İSKİ’ye sunulan ama onaylanıp onaylanmadığını bilmediğim “dere islah projesinde” de görüldüğü üzere dere daha düzgün bir akış ile kadastral dere boşluğuna taşınmış olduğunu gördüm Ek:3. İSKİ benim parselimin içinden geçen dere alanını istimlakmı edecek ? Yoksa normal kadastral sınırlara ekli projedeki gibi alması mı daha doğrudur.İtirazımıza konu olan plandaki derenin kadastral sınırlarına çekilmesi ile ilgili gerekli masrafların tarafımdanda karşılanacağını belirtir, mağduriyetimizin giderilmesini arz ederim.” denilmektedir.
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı’nda söz konusu 3309 parsel sayılı yerin bir kısmı 100 kişi/ha meskun düşük yoğunluklu konut alanında, bir kısmı dere koruma sınırında kalmakta olup; 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parselin bir kısmı E:0.25 Hmax:6.50 yapılaşmalı konut alanında, bir kısmı yol alanında bir kısmı dere ve dere koruma sınırında kalmaktadır.
28.05.2012 tarih, M.34.1.İBB.5.01.11.01-310.01.04.01-277362 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü görüş yazısında “…bahse konu plan sahası kenarından geçen Davutpaşa Deresi’nin yağmursuyu toplama havzası 240 ha’ın üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından/aksından itibaren derenin sağında ve solunda 25’er m. olmak üzere toplam 50 m. alan “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı”dır. Yapı Yaklaşma Sınırı olarak belirlenen bu alanlar imar planlarında dere ıslahı, yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır.” denilmektedir.
Ayrıca söz konusu 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı Plan Notlarında konu ile ilgili “3) Davutpaşa Deresi’nin yağmursuyu toplama havzası 240 ha’ın üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından/aksından itibaren derenin sağında ve solunda 25’er m. olmak üzere toplam 50 m. alan “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı”dır. Dere ıslah uygulamasından sonra İSKİ Genel Müdürlüğünce verilecek sınırlara göre yeni yapı yaklaşma sınırına uyulacaktır.” denilmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İSKİ Genel Müdürlüğü’nün dere koruma bandının güncel konumu ve kurum görüşüne göre planlarda gerekli revize çalışması gerektiğinden müdürlüğüne iadesi oy birliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 20.04.2015 tarih ve 180 sayılı raporunun Komisyon Görüşündeki ifade “söz konusu çalışmalar yapıldıktan sonra değerlendirilmek üzere tadilen kabülü” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.