Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 06.05.2014 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.
İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 1
Rapor Tarihi : 06.05.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.323 sayı, 03.03.2014 tarihli yazısı
KOMİSYON İNCELEMESİ

03.03.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte; “

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.04.2013 tarih, S-3581 sayılı yazısı
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.07.2013 tarih, 1390 sayılı kararı
  3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2013 tarih, S-8642 sayılı yazısı
  4. Eyüp Belediye Meclisi’nin 07.11.2013 gün, 2013/244 sayılı Kararı
  5. 19.11.2013 tarih, 2013/S-1137 sayılı yazımız
  6. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü’nün 29.01.2014 gün ve 2014-866-18778 sayılı yazısı ve eki 16.01.2014 tarih, 131 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı
  7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.02.2014 tarih, S-2125 sayılı yazısı


İlgi a) yazı doğrultusunda, Eyüp İlçesi, 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planına ilişkin 21.01.2013 t.t.’li plan notu tadilatında değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İlgi b) Kararı ile tadilen uygun bulunarak, 1/1000 ölçekli plan paftaları 12.07.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca aynen onanmıştır.
12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı yasa gereği 16.09.2013-21.09.2013 tarihleri arasında askıya alınmış olup, İlgi c) yazı ile söz konusu plan tadilatına itiraz edilmiş olup, İlgi d) Eyüp Belediyesi Meclis Kararı ile söz konusu itiraz uygun görülmüştür. Konu İlgi e) yazımız ile incelenmek ve onanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiş olup, İlgi f) yazı eki Meclis Kararı ile “Meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması” şeklinde karara bağlanmıştır.
İlgi g) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında “… Uygulamada yaşanacak sıkıntının giderilmesi için ‘…Açığa çıkan katlarda emsal hesabına dahil edilmeyecek alanların toplamı yangın merdiveni hariç katlar alanının %10’unu aşamaz.’ şeklinde tadilen onaylanan notun kaldırılması hususundaki talebimizin yeniden değerlendirilmek üzere Plan ve Proje Müdürlüğü’ne havalesi…” denilmekte olup, İlgi yazı doğrultusunda tarafımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği paftaları yazımız ekindedir.
Konunun yukarıdaki hususlar doğrultusunda incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini..” denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin meri yönetmeliğe uygun olması nedeniyle Müdürlüğü’nden geldiği şekliyle söz konusu plan notunun kaldırılmasına oybirliğiyle karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 06.05.2014 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.