Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 04 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 04
RAPOR TARİHİ : 07.05.2014
İLGİ : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 29.04.2014 tarih ve 475 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: 81052506-9579 sosyal politikalar İl Müdürlüğü yazısı;
İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan vatandaşlarımızın eğitim, sağlık güvenlik hizmetleri gibi, sosyal hizmetler ulaşımında kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmalarla alakalı bir neticeye varıldığı belirtilmektedir. daha kapsamlı bir çerçevede faaliyet göstermek üzere koruyucu ve önleyici hizmetler sunan Aile danışma merkezleri, Toplum Merkezleri, gündüzlü çocuk merkezleri ile yaşlı danışma Merkezlerini aynı çatı altında birleştiren Sosyal Hizmet Merkezler(SHM)yönetmenliği Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Eyüp İlçesinde, sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleşmesi; Çocuk, genç, kadın, erkek, engelli ve yaşlılar ile toplumun sosyal hizmet ve korunmaya ihtiyaç duyan diğer kesimlerine yönelik hizmet alanlarında, İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Eyüp Belediyesi arasında yapılacak çalışmalara ilişkin, işbirliği alanlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Eyüp Belediye Başkanlığı arasında mülkiyeti / kiralanması Eyüp Belediye Başkanlığına ait bir yerin (gerektiği kadar alan) sosyal hizmet merkezi hizmetlerini yürütmek üzere, İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Eyüp Sosyal Hizmet Merkezi adı ile hizmete açılması, işletilmesi ve faaliyet alanlarına ilişkin işbirliği esaslarını kapsar. Sosyal dışlanmayla mücadelede kurumsal kapasitenin ve kurumlar arası işbirliğinin artırılması, Sosyal risk gruplarının/dezavantajlı grupların işgücüne katılımının, istihdam edilebilirliklerinin ve girişimcilik kapasitelerinin artırılmasını ve Sosyal risk gruplarının/dezavantajlı grupların kentsel ve sosyal hizmetlere erişiminin artırılması ve rehabilitasyonlarının sağlanması ve her türlü hakları konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin geliştirilmesini hedefleyen Eyüp SOSYAL HİZMETLERİ MERKEZİ Kurulması ve ilgili Kurumla protokol imzalanması için Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ve söz konusu protokol kapsamında Eyüp Sosyal Hizmet Merkezi kuruluş binasının elektrik, su, yakacak, posta, haberleşme giderlerinin karşılanması, Merkezin gereken malzemelerinin (masa, dolap, bilgisayar v.b.) karşılanması; güvenlik, temizlik ve büro elemanı personeli temini Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
5393 sayılı kanunun 75.maddesi gereğince ve Makamınızca da uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere yazımızın Meclise havalesini arz ederim. .” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. Maddesi ile 75. Maddesi (a) ve (b) bendi gereğince Eyüp SOSYAL HİZMETLERİ MERKEZİ Kurulması ve ilgili Kurumla protokol imzalanması için Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ve söz konusu protokol kapsamında Eyüp Sosyal Hizmet Merkezi kuruluş binasının elektrik, su, yakacak, posta, haberleşme giderlerinin karşılanması, Merkezin gereken malzemelerinin (masa, dolap, bilgisayar v.b.) karşılanması; güvenlik, temizlik ve büro elemanı personeli temini komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 04 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.