Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 03
RAPOR TARİHİ : 07.05.2014
İLGİ : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve 466 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısında;
“5393 sayılı Kanunun Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67.maddesinde özetle Belediyede, belediye meclisinin kararı ile güvenlik hizmetleri, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir, hükmü vardır.
Belediyemizin 4734 sayılı Kamu ihale kanununa göre ihalesi yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi 30.09.2014 tarihinde sona erecektir. 01.10.2014 – 31.06.2017 tarihleri arasında 33 ay süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için 4734 sayılı Kamu ihale kanunu 19.maddesine göre ihale yapılması düşünülmektedir. Makamınızca da uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 01.10.2014 – 31.06.2017 tarihleri arasında 33 ay süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için 4734 sayılı Kamu ihale kanunu 19.maddesine göre ihale yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.