Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Tarife ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 02
RAPOR TARİHİ : 07.05.2014
İLGİ : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 05.05.2014 tarih ve 908 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısında; “394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 8. Maddesinde “İşbu kanunun ahkamı istisnaiyesinde istifade etmek isteyen müesseselerin sahip veya müdiri mes’ullerinin mahalli belediye meclislerine müesseselerinin nevi, evsaf ve şeraitini ve istihdam ettikleri memurinin ve amale miktarını mübeyyin bir beyanname vererek ruhsatname almaları lazımdır. Belediye mıntıkalarından hariç bulunan müesseseler en yakın Belediyelere müracaat ederler. Ruhsatnameler bir sene için muteberdir.”denilmektedir.
Ancak Hafta Tatili Ruhsatı almak amacıyla yapılan başvuruların Meclis Toplantılarının bulunduğu döneme ertelenmesinin hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti bakımından olumsuz etkileri tezahür edeceğinden Hafta Tatili Ruhsatı verme yetkisinin Belediye Başkanımıza verilmesi ve işlemlerin Meclis Toplantı zamanının beklenmeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün olabilecektir.
Makamınızca da uygun görülmesi halinde hafta tatili ruhsatı verme konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine dair karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. Maddesi ile 38. Maddesinin (g) fıkrası gereğince Hafta Tatili Ruhsatı verme konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Tarife ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.