Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 01
RAPOR TARİHİ : 07.05.2014
İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 05.05.2014 tarih ve 544 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi gereği, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi ve aynı yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif cetvelleri, 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir.
Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan (C) Grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde, Belediyemiz hukuki durum ve hizmet özellikleri gereğince; İlçe, Sanayi-Ticaret, Turizm olmak üzere üç grup yükselme adımıyla C-15 grubunda (600.000-699.999) değerlendirilmiştir.
…………………………
…………………………
…………………………
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Belediyemiz kadrolarının Norm Kadro Esaslarına göre yeniden düzenlenmesi için tekliflerimiz, ilgili cetveller ile yeni kurulacak olan Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ayrıca bu oluşumdan etkilenecek olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmelikleri ilişikte olup, söz konusu Yönetmeliklerin dikkate alınarak Müdürlükler arası 2014 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesi için karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediyemiz Kadrolarının Norm Kadro esaslarına göre yeniden düzenlenmesi hususu (ilgili cetvellere göre) ve yeni kurulacak olan Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ayrıca bu oluşumdan etkilenecek olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmelikleri ilişikte olup, söz konusu Yönetmeliklerin dikkate alınarak Müdürlükler arası 2014 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Hukuk Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.