Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Tarife ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 01
RAPOR TARİHİ : 07.05.2014
İLGİ : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 05.05.2014 tarih ve 907 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: a) 27.03.2014 tarih ve 18130704-010/906 sayılı Türkiye Belediyeler Birliğinin yazısı
b) 07.04.2014 tarih ve 1420 sayılı dilekçe ve ekleri
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yapılan değişiklikler üzerine vergi ve harç tarifelerinin belirlenmesi ve uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin görüş ve Pazarcı esnafının talepleri üzerine;
Bölgemizde kurulan, Geçici Pazarlarımızın 2014 işgal harcının 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunun 52. Maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerine istinaden pazarlarda tahta başına günlük işgal harç tutarı 2,5.-TL olarak uygulanması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini onayınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (f) fıkrası gereğince Müdürlük teklifinde belirtilen pazarlarda tahta başına günlük işgal harç tutarı 2,5.-TL olarak uygulanması komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Tarife ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.