Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 01
RAPOR TARİHİ : 07.05.2014
İLGİ : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 3852 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında;
“İlgi (a): 07.03.2014 tarih ve 68831067-774 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdürlüğü yazısı.
İlgi (b): 30.06.2009 tarih ve S-318 sayılı Başkanlık Oluru
İlgi (a) yazıda 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında İstanbul ilinde yapılan riskli yapı tespitleri neticesinde hazırlanan raporların incelenip onaylanması konusunda, İstanbul’daki bütün Büyükşehir ilçe belediyelerinde 06.03.2014 tarih ve 1658 sayılı Bakan Oluru ile yetki devri yapıldığı Belediyemize bildirilmiştir. İlgi (b) Başkanlık Oluru ile Belediyemiz Meclisince onaylanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışma yönetmeliğine İlgi (a) yazıda belirtilen ek maddelerin eklenmesi ile ilgili talebimiz aşağıda sunulmuştur.
Şehircilik Bürosuna ait görevler arasında eklenen ek maddeler,
- İstanbul ilinde lisanslı kurum ve kuruluşlarca 6306 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan riskli yapı tespit raporlarının 17.03.2014 tarihinden itibaren incelenmesi,
- Yapılan incelemede eksiklik veya yanlışlık tespit edilmesi halinde raporların düzeltilmek üzere raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa iade edilmesi,
- Raporlarda herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunmuyor ise, rapora konu riskli yapının en geç on iş günü içerisinde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilmesi,
- Tapu Müdürlüklerince aynı ve şahsi hak sahiplerine tebigat yapılmasından sonra maliklerce riskli yapı tespitine itiraz edilmesi halinde, itirazın teknik heyetçe değerlendirilmesi maksadıyla, itiraz dilekçesi ile birlikte riskli yapı tespit raporunun İstanbul Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne gönderilmesi,
- Riskli Yapı Tespiti için gerekli belgelerin belediyeye sunulmasının sağlanması.
Konunun incelenerek 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (m) fıkrası gereğince yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Müdürlüğünden gelen teklifin tadilen ileride 6306 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde bakanlık tarafından ilçe belediye başkanlıklarına verilecek yetki ve görevin kullanılmasında da ilgili müdürlük yetkilidir, şeklinde komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 01 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmındaki “… ilgili müdürlük yetkilidir, şeklinde komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” ifadesinin “… ilgili müdürlük yetkilidir, maddesinin de eklenmek suretiyle komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” şeklinde düzeltilerek oyalamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.