Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.10.2017 tarih ve 307 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 307

Rapor Tarihi: 17.10.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21234 sayı, 30.09.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.10.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 22/06/2017 tarihli ve 13390 sayılı yazı.

b) 31/07/2017 tarihli ve 16177 sayılı yazı.

c) 29/09/2017 tarihli ve 21208 sayılı yazı.

d) 04/07/2017 tarihli ve 14158 sayılı yazı.

e) 14/07/2017 tarihli ve 138905 sayılı yazı.

f) 07/07/2017 tarihli ve 21295 sayılı yazı.

g) 11/07/2017 tarihli ve 135560 sayılı yazı.

İlgi a) yazı doğrultusunda Nişanca mahallesi 120 ada 38-39-40-48-49-67-71-72-78 parsellere ilişkin tarafımızca 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatında istikamet kaydırılmıştır.

Eyüp ilçesi 120 ada 38-39-40-48-49-67-71-72 parseller 20.12.2010 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı'nda kısmen meydan ve ana yaya arterinde kısmen 500 ki/ha.lık konut alanında kalmakta olup, 21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Eyüp ilçesi 120 ada 78 parsel 20.12.2010 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı'nda kısmen meydan ve ana yaya arterinde kısmen 500 ki/ha.lık konut alanında kalmakta olup, 21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda ayrık nizam E=1.20 H=9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Tarafımızca Nişanca mahallesi 120 ada 38-39-40-48-49-67-71-72-78 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmış olup, konu ile ilgili İlgi b) ve c) müdürlük görüşleri, d), e) ve f) kurum görüşleri alınmıştır.

İlgi b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında "...Konunun Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi..." denilmektedir.

İlgi c) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile söz konusu yere ait harita ölçümleri gönderilmiştir.

İlgi d) Fen İşleri Müdürlüğü yazısında "İlgi sayılı yazıda Eyüp Nişanca Mahallesi 120 ada 38-39-40-48-49-67-71-72-78 parsel sayılı yere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde yol genişlemesi söz konusu olduğundan Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir.

İlgi e) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında "Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi f) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında "Planlama alanı, yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamakta olup, mezkûr alana ait mevcut altyapı tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Ayrıca yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait ekte gönderilen paftalardaki her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir." denilmektedir.

İlgi g) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Karar bölümünde "Eyüp İlçesi, Nişancı Mahallesi, 7 pafta 120 ada, 38-39-40-48-49-67-71-72-78 parsellerin imar istikametinin geriye çekilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Eyüp Nişanca mahallesi 120 ada 38-39-40-48-49-67-71-72-78 parsellerde istikametin kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi ile ilgili, İlgi b), c), d), e), f) ve g) müdürlük ve kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Nişanca mahallesi 120 ada 38-39-40-48-49-67-71-72-78 parsellere ilişkin, 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi, yolun genişlemesinde kamu yararı görüldüğünden oy birliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.10.2017 tarih ve 307 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.