Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.10.2017 tarih ve 306 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 306

Rapor Tarihi: 16.10.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21241 sayı, 30.09.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.10.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 08/09/2016 tarihli ve 21636 sayılı yazı.

b) 04/04/2017 tarihli ve 6587 sayılı yazı.

c) 06/04/2017 tarihli ve 6721 sayılı yazı.

d) 18/05/2017 tarihli ve 20170258254 sayılı yazı.

e) 25/05/2017 tarihli ve 101677 sayılı yazı.

f) 21/06/2017 tarihli ve 125104 sayılı yazı.

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi ve İslambey Mahallesi sınırında 13 ada ve 929 ada arasında kalan 5.00 metre genişliğindeki imar yolunun istikametinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlgi (a) yazısına istinaden müdürlüğümüzce hazırlanmıştır. Söz konusu plan değişikliğine ait plan notları şu şekildedir;

"- PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE KALAN ALAN 5 METRELİK YOL ALANIDIR.

- AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA MERİ YÖNETMELİK VE KANUN HÜKÜMLERİ İLE MERİ İMAR PLANI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR." Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli söz konusu uygulama imar planı tadilatına esas ilgi (b), ilgi (c), ilgi (d), ilgi (e) ve ilgi (f) kurum görüşleri bulunmaktadır. İlgi (b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında; "... konunun müdürlüğünüzce değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim." Denilmektedir.

İlgi (c) Fen İşleri Müdürlüğü yazısında; "... plan onama sınırı içerisindeki 5 metrelik yolun istikametinin düzenlenmesi ile ilgili müdürlüğümüzce herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır." Denilmektedir.

İlgi (d) İSKİ yazısında; 4 maddelik teknik hususlara uyulması koşulu ile "... söz konusu alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi İdaremiz tarafından uygun görülmektedir." Denilmektedir.

İlgi (e) İBB Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; "... planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." Denilmektedir. İlgi (f) İBB Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; "... 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, 5.00 metrelik yolun istikametinin revize edilmesinin yol geometrisini düzenleyici nitelikte olduğu belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." Denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi ve İslambey Mahallesi sınırında 13 ada ve 929 ada arasında kalan 5.00 metre genişliğindeki imar yolunun istikametinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili, İlgi (a) yazı ile İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d), İlgi (e), İlgi (f) müdürlük ve kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim. ”Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi ve İslambey Mahallesi sınırında 13 ada ve 929 ada arasında kalan 5.00 metre genişliğindeki imar yolunun istikametinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 16.10.2017 tarih ve 306 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.