Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.11.2017 tarih ve 121 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 121

RAPOR TARİHİ: 07.11.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 19.10.2017 tarih ve 23114 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında; “Mülkiyeti Belediyemize ait Eyüp ilçesi Alibeyköy (Çırçır) mahallesi 796 ada 30 parsel sayılı 188,56 m2 yüzölçümlü taşınmaz 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda konut alanında kalmaktadır.

Talep/Sonuç: Konu edilen 796 ada 30 parsel sayılı 188,56 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yoluyla değerlendirilmesi için 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait Eyüp ilçesi Alibeyköy (Çırçır) Mahallesi 796 ada 30 parsel sayılı 188,56 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yoluyla değerlendirilmesi için 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.11.2017 tarih ve 121 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.