Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 07.11.2017 tarih ve 309 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 309

Rapor Tarihi: 07.11.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24719 sayı, 03.11.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.11.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi:

a) 07/06/2017 tarihli ve 13390 sayılı yazımız.

b) 24/10/2017 tarihli ve 209126 sayılı yazı.

Müdürlüğümüzce hazırlanan, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 181-182-183-184-170-171 ve 778 adalarda İstikametin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Eyüp Belediye Meclisimizin 2017/103 sayılı kararı ile oybirliği ile uygun görülerek ilgi (a) yazımızla meri yasa ve yönetmelikler gereğince İBB Başkanlığı Meclisine sevk edilmiştir. Ancak ilgi (b) yazıda da bahsedildiği üzere İlçe Meclis Kararımızda planın adının sehven yanlış yazıldığı görülmektedir. TALEP/SONUÇ: Meclis Kararımızın yeniden görüşülerek plan adının plan paftalarında ve plan açıklama raporunda olduğu üzere "İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 181-182-183-184-170- 171 ve 778 adalarda İstikametin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı" şeklinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Plan adının İBB Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Planlama Müdürlüğünün 24.10.2017 tarih ve 209126 sayılı yazısına istinaden “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 181-182-183-184-170- 171 ve 778 adalarda İstikametin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı” olarak düzenlenmesi oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 07.11.2017 tarih ve 309 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.