Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 18.10.2017 tarih ve 308 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 308

Rapor Tarihi: 18.10.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21238 sayı, 30.09.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.10.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İstanbul'daki film sektörünün büyümekte olduğu bilinmektedir. Türk film yapımcılığının ve sektörün kalbi olan İstanbul'un tanıtımı için de başat öneme sahip olan bu gelişmeler, İstanbul'un taşıdığı doğal, kültürel ve tarihi değerler ile bir araya geldiğinde, kentin film sektöründe üretim ve üretim sonrası aşamaların gerçekleştiği bir odak haline gelebilme potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. İstanbul Çevre Düzeni Planında belirtildiği üzere, İstanbul'un tanıtılmasında film sektöründen yararlanılmasına yönelik film yapımı için potansiyel taşıyan mekanların belirlenerek özgün değerleri ile çelişmeyecek şekilde altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve tanıtımının sağlanması da kararlar arasındadır. Sektörden gelen talepler de dikkate alındığında, Film Sektörü için geniş alanlara ihtiyaç varken, özellikle de tarihimize yönelik filmler geniş platolarda çekilmekte ve mekan sıkıntısı yaşanmaktadır. İstanbulun tanıtımında potansiyel olduğu bilinen Film sektörünün, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Eyüp'te yaşatılmasını amaçlayan planlama yaklaşımı ile Film Sektörünün taleplerine cevap verebilecek şekilde İmar Planlarına ait Plan Notlarında değişikliğe gidilmiştir. Şöyle ki;

"İlgili kurumlardan görüş alınmak kaydıyla, başkanlık tarafından verilecek izinle film platosu yapılabilir. Kapalı stüdyo yapılması halinde, planda belirlenen fonksiyona ait yapılaşma koşulları aşılamaz." Plan notunun,

 Ağaçlı Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları

 Çiftalan Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları

 Odayeri Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları'na eklenmesine yönelik plan notu değişiklik teklifidir.

TALEP/SONUÇ: Söz konusu plan notu tadilatı teklifinin uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.”Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Mer”i Ağaçlı Köyü, Çiftalan Köyü ve Odayeri Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ait plan notları'na; "İlgili kurumlardan görüş alınmak kaydıyla, başkanlık tarafından verilecek izinle film platosu yapılabilir. Kapalı stüdyo yapılması halinde, planda belirlenen fonksiyona ait yapılaşma koşulları aşılamaz." Plan notunun eklenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, oyçokluğuyla uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 18.10.2017 tarih ve 308 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.