Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 07.11.2017 tarih ve 310 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 310

Rapor Tarihi: 07.11.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 23115 sayı, 19.10.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.11.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 02/11/2016 tarihli ve 25782 sayılı yazı.

b) 27/12/2016 tarihli ve 31355 sayılı yazımız.

c) 06/10/2017 tarihli ve 1799 sayılı yazı.

İlgi a) yazı ile, 1/1000 Ölçekli Eyüp 1.etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarında bulunan "I.57. Otopark ihtiyacı; konut alanlarında her 50m2'lik inşaat alanı için 1(bir) araçlık, ticaret alanlarında ise her 30 m2'lik inşaat alanı için 1 (bir) araçlık, sağlık tesis alanlarında her 60 m2'lik inşaat alanı için 1(bir) araçlık otopark yeri fonksiyon alanının yer aldığı parsel/parseller bünyesinde karşılanacaktır." plan notunun otopark yönetmeliğine istinaden düzeltilip uygulanması talep edilmektedir.

Tarafımızca ilgi a) yazı doğrultusunda hazırlanan 21.07.2014 t.t. li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği 08.12.2016 tarih ve 2016/172 sayılı Eyüp Belediye Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup, ilgi b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sevk edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz konusu plan notu değişikliğini İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmiş olup, ilgi c) İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısında "...Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi,..

Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik'in 19. maddesinin Kentsel Sitleri konu alan (a) bendinde belirtilen asgari planlama ekibinin imzalarının tam olmadığı, bu nedenle Müdürlükçe imzalar tamamlanarak Meclis Kararı alınmadan değerlendirilemeyeceği, ilgili yönetmeliğin tüm maddelerine uygun olarak hazırlanacak koruma amaçlı imar plan tadilatlarının Müdürlüğümüzce değerlendirilebileceği..." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Tarafımızca ilgi c) yazı doğrultusunda hazırlanan 21.07.2014 t.t. li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişiklik paftaları yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 21.07.2014 t.t. li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı teklifi oy birliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 07.11.2017 tarih ve 310 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.