Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.11.2017 tarih ve 122 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 122

RAPOR TARİHİ: 08.11.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 19.10.2017 tarih ve 23686 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 08.03.2017 Tarih ve 18740 Sayılı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Yazısı

b) 15/05/2017 tarihli ve 9834 sayılı yazı.

c) 09/08/2017 tarihli ve 52557 sayılı yazı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin ilgi (a) yazısı ve ekindeki tescil bildirimi ile yaptığı irtifak hakkı talebi üzerine ilgi (b) Meclis Kararı ile Alibeyköy (Çırçır) mahallesi 122 ada 472 parselin (eski 235) kuzeybatısında kalan 233,89 m2 yüzölçümlü kamuya terkinli alanda Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü lehine 25 yıllığına 1-TL iz bedelle irtifak hakkı tesis edilmişti. Ancak Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin ilgi (c) yazısında trafo merkezi tesis aşamasında bu mahaldeki halkın yoğun tepkisine maruz kalındığından trafo merkezi tesis edilemediği belirtilerek, sözkonusu yerin bitişiğindeki 272,70 m2 yüzölçümlü yerde irtifak hakkı tesis edilmesi talep edilmektedir.

TALEP/SONUÇ: İlgi (b) Meclis Kararı'nın iptal edilmesi ve Alibeyköy (Çırçır) mahallesi 17.04.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Akşemsettin Mah. 35 Ada 1-11 Parseller, 113 Ada 2-3-4-5-6-7-8-85-101-102 Parseller ve 122 Ada 333 Parsele İlişkin Hazırlanan Uygulama İmar Planı'nda yeşil alana ayrılmış bulunan ve 122 ada 236 parselin kuzeybatısında kalan 272,70 m2 yüzölçümlü ekli tescil bildiriminde A ile gösterilen kamuya terkinli alanda Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü lehine 25 yıllığına 1-TL iz bedelle irtifak hakkı tesis edilmesi hususunda 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) bendi, meri kanun ve yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim. ”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; konu ile ilgili daha önce alınan 04.05.2017 tarih ve 2017/126 Meclis Kararı'nın iptal edilmesi ve 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre Alibeyköy (Çırçır) mahallesi 17.04.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Akşemsettin Mah. 35 Ada 1-11 Parseller, 113 Ada 2-3-4-5-6-7-8-85-101-102 Parseller ve 122 Ada 333 Parsele İlişkin Hazırlanan Uygulama İmar Planı'nda yeşil alana ayrılmış bulunan ve 122 ada 236 parselin kuzeybatısında kalan 272,70 m2 yüzölçümlü ekli tescil bildiriminde A ile gösterilen kamuya terkinli alanda Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü lehine 25 yıllığına 1-TL iz bedelle irtifak hakkı tesis edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 08.11.2017 tarih ve 122 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.