Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.11.2017 tarih ve 311 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 311

Rapor Tarihi: 08.11.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 23116 sayı, 19.10.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.11.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 31.12.2015 tarih, 243 sayılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısı

b) 01.04.2016 tarih ve 8006 sayılı yazımız

c) 06/10/2017 tarihli ve 1799 sayılı yazı.

İlgi a) yazıda"Müdürlüğünüzce; 21.07.2014 t.t. li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarına "1000 m2'den büyük alana sahip park ve yeşil alanların içinde taban alanı 150 m2 yi geçmeyen ve maksimum 3 katlı, 2000 m2'den büyük alana sahip park ve yeşil alanların içinde taban alanı 250 m2 yi geçmeyen ve maksimum 3 katlı kamu eliyle semt konakları (bilgi evi, gençlik merkezi, lojman, dini tesis kültür merkezi çocuk bahçesi yurt otopark muhtarlık vb yapılabilir." plan notu maddesinin eklenmesi hususunda gereğinin yapılmasını..." denilmektedir.

Tarafımızca ilgi a) yazı doğrultusunda hazırlanan 21.07.2014 t.t. li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği 10.03.2016 tarih ve 2016/28 sayılı Eyüp Belediye Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup, ilgi b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sevk edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz konusu plan notu değişikliğini İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmiş olup, ilgi c) İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısında "...Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi,...

...Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik'in 19. maddesinin Kentsel Sitleri konu alan (a) bendinde belirtilen asgari planlama ekibinin imzalarının tam olmadığı, bu nedenle Müdürlükçe imzalar tamamlanarak Meclis Kararı alınmadan değerlendirilemeyeceği, ilgili yönetmeliğin tüm maddelerine uygun olarak hazırlanacak koruma amaçlı imar plan tadilatlarının Müdürlüğümüzce değerlendirilebileceği..." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Tarafımızca ilgi c) yazı doğrultusunda hazırlanan 21.07.2014 t.t. li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişiklik paftaları yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 21.07.2014 t.t. li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı teklifi oy çokluğuyla uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.11.2017 tarih ve 311 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.