Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, Plan Bütçe Komisyonunun 06.01.2021 tarih ve 12 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 12

RAPOR TARİHİ : 06.01.2021

İLGİ : Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 29658 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Eyüpsultan Belediyesi meclis ve komisyon üyelerine kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için Eyüpsultan Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesini ve yine meclis üyesi Başkan Yardımcılarına 5393 sayılı yasanın 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 i oranında 2021 yılında aylık ödenek verilmesi hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 06.01.2021 tarih ve 12 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.