Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, Hukuk Komisyonunun 06.01.2021 tarih ve 29 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 29

RAPOR TARİHİ : 06.01.2021

İLGİ : İşletme Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 30087 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 17.12.2020 tarihli ve 119258 sayılı yazı.

İlgi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15/12/2020 tarih ve 268495 sayılı 2020/27 nolu genelgede; "Bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (covid-19) hastalığına karşı devletimiz tüm kurumlarıyla etkin koruyucu önlemleri almış olup, hastalıkla mücadele devam etmekle birlikte koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, ekonomik ve sosyal etkilerini azaltma, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınmıştır.

Bu kapsamda 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Hazine taşınmazları, Orman Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, Milli Parklar Kanununa tabi parklar, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin birtakım tedbirler alınarak bu taşınmazlardan faydalananların mağdur olmamaları için alacakların taksitlendirilmesi, ertelenmesi ya da hiç tahsil edilmemesi yoluna gidilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımız hastalığın yayılımını önlemek için görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda tedbirler almaktadır. Bu çerçevede, bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuş ve bazı işletmelerin faaliyetlerinde ise kısıtlamalara gidilmiştir. Dolayısıyla, pandeminin ve bu süreçte alınan tedbirlerin halen devam ediyor olması nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunamadığı ve ekonomik kayıplara uğradığı, faaliyetleri durdurulmuş olmamasına rağmen bazı işletmelerin ise faaliyetlerinin azaldığı ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyse; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinden yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin veya tutarların;

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen iş yerlerinde tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileceği,

b) (a) bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,

c) Peşin ödeme yapılan iş yerlerinde bu sürece isabet eden dönemler için (a) ve (b) bentleri uyarınca gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı yapılabileceği,

ç) Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun müşteriden/yükümlüden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, müşterinin/yükümlünün bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının idarece yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilebileceği, Hususları uygun görüşmüştür."... denilmektedir.

Bu sebeple ilçemiz sınıları içerisinde Belediye Başkanlığımızca kiralanan veya ecrimisil işlemi uygulanan işyerleri için gerekli işlemlerin yapılabilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyse; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinden yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin veya tutarların;

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen iş yerlerinde tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınması,

b) (a) bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılabilmesi,

c) Peşin ödeme yapılan iş yerlerinde bu sürece isabet eden dönemler için (a) ve (b) bentleri uyarınca gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı uygulanabilmesi,

ç) Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun müşteriden/yükümlüden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, müşterinin/yükümlünün bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının idarece yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilebilmesi, komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.01.2021 tarih ve 29 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.