Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 06.01.2021 tarih ve 32 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 32

RAPOR TARİHİ: 06.01.2021

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 30043 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “5393 sayılı Kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrasında "...Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir..." denilmektedir.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Ocak ayının ilk haftası açıklanan Genelge ekinde belirtilecek sözleşmeli ücret cetvelinde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla ödenecek net ücret tespitinin ilgili kurumlarının yetkili meclisleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Belediyemiz birimlerinde 01/01/2021 tarihi itibariyle görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2021 yılında Belediyemizde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek unvanlarda yeni çalıştırılacak personel için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı için belirleyeceği tarifenin dikkate alınarak unvanlarına göre sözleşmeli personel ücretlerinin ekte belirtilen tabloda gösterilen ücretler üzerinden verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; belediyemiz birimlerinde 01/01/2021 tarihi itibariyle görevlerine devam etmeleri uygun görülen sözleşmeli personeller ile 2021 yılında Belediyemizde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek unvanlarda yeni çalıştırılacak personel için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı için belirleyeceği tarifenin dikkate alınarak unvanlarına göre sözleşmeli personel ücretlerinin teklif ekinde belirtilen tabloda gösterilen ücretler üzerinden verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 06.01.2021 tarih ve 32 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.