Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, İmar Komisyonunun 06.01.2021 tarih ve 30 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 30

Rapor Tarihi : 06.01.2021

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2 sayı, 04.01.2021 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.01.2021 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 31.12.2020 tarih ve 30156 sayılı yazı

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından Eyüpsultan İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 340/13, 340/14, 340/22, 340/23, 340/24, 340/27, 340/28, 340/29, 340/30, 340/32, 342/2, 342/4, 342/5, 342/78, 342/80, 343/9, 343/52, 343/53, 344/54, 344/55, 344/56, 494/3, 494/4, 494/5, 494/132, 494/133 parselleri, 494 ada 146 parselin bir kısmını ve tescil dışı alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır. İlgi yazı ile plana ilişkin plan paftaları ve plan açıklama raporları tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu alan, 29.08.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda kısmen mevcut konut alanı, eğitim alanı, park ve yeşil alan ve kısmen yol alanında, 02.07.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı'nda kısmen konut alanı, anaokulu, park, trafo ve kısmen yol alanında kalmaktadır.

Alandaki deprem riski, yapı stokunun eski olması, mevcut yerleşimdeki meri imar planı ile uyumsuz yapılaşan alanlar ve bunun getirdiği alt yapı yetersizliği, eski imar uygulamalarının günümüzde çalışmasının zorlukları nedeniyle söz konusu alanda dönüşüme ihtiyaç duyulmaktadır.

Hazırlanan 1/5000-1/1000 ölçekli plan değişikliklerinde, planlama alanı konut alanı, anaokulu alanı, trafo alanı, park alanı ve yol alanı olarak düzenlenmiştir.

TALEP/SONUÇ: Düğmeciler Mahallesi, 340/13, 340/14, 340/22, 340/23, 340/24, 340/27, 340/28, 340/29, 340/30, 340/32, 342/2, 342/4, 342/5, 342/78, 342/80, 343/9, 343/52, 343/53, 344/54, 344/55, 344/56, 494/3, 494/4, 494/5, 494/132, 494/133 parselleri, 494 ada 146 parselin bir kısmını ve tescil dışı alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait bilgi paftası ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: Düğmeciler Mahallesi, 340 ada 13, 14, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32 parseller, 342 ada 2, 4, 5, 78, 80 parseller, 343 ada 9, 52, 53, parseller, 344 ada 54, 55, 56 parseller, 494 ada 3, 4, 5, 132, 133 parseller ve 494 ada 146 parselin bir kısmını ve tescil dışı alanlara ilişkin hazırlanan tavsiye niteliğindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği incelenmiş olup; oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

KARAR :

İmar Komisyonunun 06.01.2021 tarih ve 30 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.