Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 06.01.2021 tarih ve 33 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 33

RAPOR TARİHİ : 06.01.2021

İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve

30088 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “5393 sayılı Kanunun 51. Maddesinin dördüncü fıkrasında "Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir." hükmü yer almaktadır.

TALEP/SONUÇ: Zabıta Müdürlüğü personelimizin fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2021 yılı bütçe kanunu ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar üzerinden verilmesini ve teklif karar şeklinde karara bağlanması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Zabıta Müdürlüğü personelimizin fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2021 yılı bütçe kanunu ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar üzerinden verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 06.01.2021 tarih ve 33 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.