Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 122 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okun

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 122
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.1227 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 09.10.2014 tarih, 1227 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Konu: 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanan 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına karşı yasal süresi içinde itirazlarımız hakkındadır.
AÇIKLAMALAR :
İstanbul İli-Eyüp İlçesi-Düğmeciler Mah.-Karayel Sokak-29 Pafta-151-Ada-76 Parsel’in malikiyim. 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014 – 13.10.2014 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda askıya alınmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinde bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edebileceği belirtilmiştir. Bu sebeplerle iş bu plandan Düğmeciler Mahallesi ve maliki olduğum 76 parsel etkilendiğinden yasal süre içinde Sayın Müdürlüğünüze iş bu itirazsın yapılması gereği hasıl olmuştur. Şöyle ki;
Belediyece askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında maliki olduğum 76 parsel numaralı arsamın 187 m2 oturumlu H:9,50 Blok nizam imar uygulamasında kaldığını şifahen öğrenmiş bulunmaktayız. Oysa ki maliki olduğum taşınmaz 584 m2 yüzölçümlü ‘’kargir ev’’ niteliğindedir.
1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında Sahibi olduğum 76 parsel numaralı arsamın hem ön tarafından hem de yan tarafından diğer bir deyimle arsamın her iki tarafından yol bağlantısı yapılmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki hali hazırda 4. Karanfil Sokak’tan aktif olarak 82 parsele kadar yol gelmektedir. Bu halde mevcut durumda yol mevcut iken ayrıca arsamın her iki tarafından da kesinti yapılarak yeniden yol bağlantısı yapılmasında hukuki menfaat bulunmadığı gibi bu durum çevre ve şehircilik ilkleri ve planlama teknikleri açısından uygun değildir.
1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında Arsamın üst tarafında kalan 71 parsele arsamın ön tarafından kesinti yapılarak yol açıldığı görülmüştür. Ancak hali hazırda 71 parselde mükim şahıslar 1. Meltem Sokakta yer alan yolu kullanmaktadır. Bu halde arsamın ön tarafından kesinti yapılarak yeniden yol bağlantısı yapılmasında hukuki menfaat bulunmamaktadır. 71 numaralı parselden herhangi bir kesinti yapılmaksızın doğrudan doğruya arsamdan(76 numaralı parsel) kesinti yapılması da usul yasaya aykırıdır.
Yine 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında arsamın üst tarafında kalan 77 parsele arsamın ön tarafından kesinti yapılarak yol açıldığı görülmüştür. 77 parseldeki (4.6.8.10) kapı numaralı evler 79 parselde yer alan 2.Leylak sokaktaki mevcut olan yolu kullanmaktadır. Söz konusu yerde arazi kotları v.s. hususlar düşünüldüğünde 1. Meltem Sokağın Zambakj Sokağa bağlanmasının zor olduğu ve belediyeniz açısından maliyetli ve meziyetli bir iş olduğu görülmektedir. Böyle bir sokak yapılaşmasında herhangi bir itfaiye, ambulans vs. hizmetinin de uygulanması ve sağlıklı sonuçlar elde edilmesi düşünülemez. Tüm bu sebeplerle arsamın ön tarafından kesinti yapılarak yeniden yol bağlantısı yapılmasında hukuki menfaat bulunmamaktadır. 77 numaralı parselden herhangi bir kesinti yapılmaksızın doğrudan doğruya arsamdan (76 numaralı parsel) kesinti yapılması da usul ve yasaya aykırıdır.
Yine 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında arsamın yan tarafında kalan ilköğretim alanı için yine arsamın yan tarafından kesinti yapılarak yol açıldığı görülmüştür. İlköğretim alanında herhangi bir kesinti yapılmamıştır. Kaldı ki arsam (76 parsel) üzerinde taşınmazsım mevcut olup revizyon imar planında iş bu taşınmaz üzerinden yol geçtiği anlaşılmaktadır. Bu hususa ilişkin her türlü dava şikayet ve tazminat haklarımız ile diğer sair tüm yasal haklarımız saklıdır.
71 PARSEL, 77 PARSEL VE İLKÖĞRETİM ALANINDAN HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILMAKSIZIN DİREKT OLARAK 76 NUMARALI PARSEL NUMARALI ARSAMIN HEM ÖN TARAFINDAN HEM DE YAN TARAFINDAN KESİNTİ YAPILMASI ANAYASA’NIN 35. MADDESİ TARAFINCA DA KORUNAN MÜLKİYET HAKKININ İLHALİ ANLAMINA GELMEKTEDİR.
1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında 1.Meltem Sokak, 2. Zambak sokağa bağlanmıştır. Bu halde maliki olduğum 76 parsel numaralı 584 m2 ‘’Kargir Ev‘’ vasıflı binam yolda kalmaktadır. Bu durumda Zambak Sokağın tıpkı 4. Karanfil Sokakta olduğu gibi çıkmaz sokak olması ve 1.Meltem Sokağın Leylak Sokağa Bağlanması doğru bir çalışma olacaktır. Zira fiiliyatta insanların kullanımı ve belediyenin asfalt çalışması da bu şekildedir.
Mevcut 2. Leylak Sokağın kapanması ve 79 parselde imar yapılması yapıldığında belediyeniz tarafından yapılan asfalt,kanallar, elektrik çevre düzenlemelerinin maliyetlerinin hepsi heba olacaktır. Bu yönüyle de ele alındığında insanların hali hazırda kullanımları da göz önünde bulundurularak 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında yeniden düzenleme yapılması daha doğru olacağı kanaatindeyim.
Yapılan planlama çevre ve şehircilik ilkleri ve planlama teknikleri açısından uygun değildir. Bu halde 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planın uygulanması halinde bölgede oluşabilecek yeni sorunlara çözüm oluşturmaktan uzaktır. Tüm Bunlara Ek Olarak ;
151 ada 71 parsel 456 m2 tapu alanı 188 m2 oturum 0,41
151 ada 72 parsel 567 m2 tapu alanı 205 m2 oturum 0,36
151 ada 74 parsel 538 m2 tapu alanı 215 m2 oturum 0,40
151 ada 75 parsel 544 m2 tapu alanı 184 m2 oturum 0,34
151 ada 77 parsel 466 m2 tapu alanı 213 m2 oturum 0,46
151 ada 82 parsel 201 m2 tapu alanı 103 m2 oturum 0,51
151 ada 81 parsel 119 m2 tapu alanı 65 m2 oturum 0,55
151 ada 80 parsel 166 m2 tapu alanı 71 m2 oturum 0.42
151 ada 68 parsel 493 m2 tapu alanı 184 m2 oturum 0,37
Yukarda yüzde ortalamalarıyla yaklaşık blok imarların listesini verdiğim gibi bu adada en az bina yapılaşması oranının tarafımıza verildiği ortadadır. Ortalama 0,40 gibi olan bir oranda bizim oranımız %9 az olduğu bariz bir şekilde görülmektedir. 1/5000’lik planda aynı yapı yoğunluğu verilmesine rağmen imar hakları eşit paylaşılmamıştır. Bu konuda da mağduriyetimizin giderilmesi gerekmektedir.
Yine 71 parsel 76 parsel ve 75 parselde yer alan yapılar için birbiriyle aynı hizada blok olması önerilmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; arsam (76 parsel) ile diğer 71.72.77 ve 75 parseller arasında arazi kotları mevcut olduğundan (yaklaşık 1,5 metre) planda belirtildiği şekilde sokakların oluşturulup bağlanması zor ve maliyetli olduğu aşikârdır. Kaldı ki böyle bir sokak yapılaşmasında da herhangi bir itfaiye, ambulans vs. hizmetinin de uygulanması ve sağlıklı sonuçlar elde edilmesi düşünülemez. Ayrıca aynı hizada blok olması şehircilik adına hoş olmayan bir görüntü yaratacak olup pencereler ve birbirine olan yakınlıkları nedeni ile güneş kazanımları vb. hususların etkilerini azaltacaktır. Dolayısı ile 76 parselde ki blok yapılaşması hem o yol planının ve hem de blok oranının büyütülmesi ile birlikte blok şeklinin de okul alanına doğru kaydırılmasının çevre ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda daha uygun olacağı kanaatindeyiz.
SONUÇ VE SİSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; her türlü yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile; 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına en geniş anlamda itiraz ederek;
1. Mevcut yolların bugünkü şekil ve yürürlükteki plan ve projeler doğrultusunda uygulamadaki hali ile (Elektrik, Su, İgdaş, İski, Asfalt, Belediye Hizmetleri v.s.) korunmasını ve maliki olduğum 76 parselden yola terkin işleminin yapılmamasını,
2. 1/5000’lik planda aynı yapı yoğunluğu verilmesine rağmen imar hakları eşit paylaşılmadığından ve adadaki diğer parsellere nazaran daha az imar uygulaması almış olmamız nedeniyle imar hakkımın emsal parsellere nazaran aynı hak ve şartlarla verilmesini,
3. 71 parsel 76 parsel ve 75 parselde yer alan yapılar için birbiriyle aynı hizada blok olarak yapılaşması önerildiğinden, yukarıda belirtilen cephe pencere güneş vb. etkenler dikkate alındığında 76 parseldeki blok yapılaşmasının okul alanına doğru kaydırılması hususunu Sayın Müdürlüğünüzün bilgilerinize arz ve talep ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 151 ada, 76 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 400 ki/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda bir kısmı blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, bir kısmı yol alanında kalmaktadır.
İlgi itiraz dilekçesinde bahsedilen 151 ada, 71, 74, 75, 77, 82 ve 81 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 400 ki/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında ve kısmen yol alanında kalmaktadır.
Ayrıca; İlgi itiraz dilekçesinde bahsedilen 151 ada, 80 ve 72 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 400 ki/Ha yoğunluklu konut alanında ve kısmen de yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında ve kısmen yol alanında kalmaktadır.
Ayrıca; İlgi itiraz dilekçesinde bahsedilen 151 ada, 68 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 400 ki/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 122 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.