Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 129 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 129
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.1228 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 09.10.2014 tarih, 1228 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “KONU: 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp koruma amaçlı revizyon planına itirazlarımdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:
1-Eyüp İlçesi Düğmeciler Mahallesi 181 Ada 44 Parsel sayılı arsanın sahibiyim.
2-Askıda bulunan 1/1000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Planında arsama yan parsel olan ve tarihi eser konumunda bulunan 181 Ada 17 parselin taştığı gözükmektedir.
3-Yetkili 3419 nolu LİHKAB’tan Aplikasyon krokisi çıkarması için başvurdum. Başvurumun sonucunda 18.07.2014 tarihinde aldığım Onaylı Aplikasyon Krokisinde arsamın boş ve herhangi bir komşu parselin taşmasının bulunmadığı gösterilmektedir. Ekte APLİKASYON KROKİSİ sunulmuştur.
4-Aynı şekilde Kadastro müdürlüğünde aldığım plan örneğinde de arsamın yan parsel tarafında herhangi bir taşmadığının olmadığı gösterilmiştir Ekte PLAN ÖRNEĞİ sunulmuştur.
5-Ayrıca arsayı satın aldığımda yürürlükte olan 13.09.1979 tarihli 1/500 ölçekli Eyüp Koruma Ama Revizyon Nazım İmar planında yaklaşık 3.42 m2 * 9.92 m2 = 33.92 m2 oturumlu 9.50 m yükseklik yapılanmalı iken şimdi yine 9.50 yükseklik, emsal 1.20 verilerek arsamın inşaat alanı toplam 50 m2 daraltılmıştır. Ekte Önceki İmar planına göre imar durumu ekte sunulmuştur.
6-Yan parsel olan 181 ada 16 parselle tevhit şartı getirilmiştir. Yapılan bu tevhit şartıyla arsam üzerine yapı yapmamın önüne geçilmiştir.
Şöyle ki : 181 ada 16 parsel üzerinde 2 katlı bina bulunmaktadır ve bu bina halen kullanılmakta olup binanın yıkılarak yeniden yapı yapılması çok kısa zamanda olmayacağı gözle görülecek bir durumdur. Bina sahibinin binası yıkarak benim arsamla tevhid yapması beklememi beklemek mülkiyet hakkımın ihlalinde başka bişey değildir. Bununla birlikte daha önce yürürlükte olan 13.09.1979 tarihli 1/500 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar planında doğan haklarımın alınması hukuka uygun değildir.
7-Arsamın diğer yarı parseli olan 181 ada 17 parsel tescilli eser niteliğinde olup arsamın tescilli esere sağır cephe şeklinde inşaat yapmam gerekirken yapılan imar planında (A) işareti ile belirlenen ayrık nizam konut alanına sokulması ve komşu parsele 3 metre ön ve arka bahçe mesafesi konulması arsamın cephesi göz önüne alındığında ve diğer yan parsel olan 181 ada 16 parselle tevhit edilse bile toplam cephesinin bu planın uygulanması olarak vermemektedir. Eyüp’ün bu bölgesinin parsellerinin küçük ve dar olduğu göz önüne alınmadan hazırlanmış, uygulanabilirliği söz konusu olmayan bir plandır.
SONUÇ VE TALEP:
Yukarıda izah ettiğim nedenlerle süresi içince itirazlarımın değerlendirilerek fazlaya ilişkin saklı kalmak kaydıyla
1-Parselimin üzerinde 181 ada 17 parselin tecavüzün bulunmadığın plana işlenmesi
2-13.09.1979 tarihli 1/500 ölçekli Eyüp koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar planında bulunan oturum ve kat yüksekliği ve tek başına konut yapma haklarımın korunacak şekilde parsel üzerinde çalışma yapılmasını
3-Yan parselle tevhit şartının kaldırılarak tek başına yapı yapılmasının önünün açılmasını saygı ile arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 181 ada, 44 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, kısmen de tescilli SMÖ alanında kalmaktadır.
Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen tescilli SMÖ yapılar, kısmen de A rumuzlu E=1.20 H=9.50 yapılanmalı 181 ada 16 parselle tevhid şartı konulmuş konut alanında kalmaktadır.
181 ada, 44 parsel; meri olmayan 13.09.1979 t.t.’li 1/500 ölçekli Eyüp Koruma Planı’nda blok çizili (yaklaşık 34 m2 oturumlu) H=9.50 m. yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.
181 ada, 17 parsel sayılı yer ise; İstanbul II. Nolu K.T.V.K. Kurulu’nun 15.10.2008 tarih, 2117 sayılı Kararı ile sivil mimarlık örneği olarak tescillenmiştir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 129 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.