Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 131 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 131
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.1208 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 08.10.2014 tarih, 1208 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Ben Eyüp belediyesi mahalle sakinlerindenim. Defterdar mahallesi 111 ada, 4 parsel ve 111 ada 9 parselin sahibiyim. Belediyenin veya belediye meclisinin veya da büyükşehir belediye meclisinin uygulamaya konulmak üzere Eyüp sakinlerine uygulanmak üzere gönderilen Revizyon uygulama imar planına itirazımı bildirmek istiyorum.
Öncelikle belediyelerin görevleri arasında vatandaşın işlerinin kolaylaştırılması ve yapıcı olacak yol gösterilmesi olduğu kanaatindeyim bu imar planı uygulaması Eyüp sultandaki tarihi yapıyı korumaktır bu duruma Eyüp sultanda yaşayan her vatandaş canı gönülden katılacağı kanaatindeyim. Ancak defterdar mahallesinde veya Eyüp merkez ve çevresinde korunacak hangi tarihi yapılar binaların arasın da kaybolmuş durumda. Kaldı ki defterdar mahallesinde korunacak tarihi eser de yok. Kural koyucular kuralları koymadan acaba uygulama bölgesini dolaşıp bölgeyi gördüler mi?
Yeni plan tadilinden konulan kuralların küçücük parsellerde uygulanabilir hali var mı?
Ayrıca karar tarihinde bir ay bir hafta hatta bir gün önce onaylanmış ruhsatlar da bu yeni uygulamadan muaf tutulacak. Bu durum sizce adaletlimi?
Yeni plan tadilindeki otopark uygulamasında benim sahşi parsellerime yapacağım binalarımın her birine beşer araçlık otopark yapmam gerekiyor. Bunun için bodrum kar yetmemektedir. Ben zemin katlarımı da otopark olarak mı kullanacağım? Geriye kalan iki kat da çocuklarıma verip kendim kiraya çıkmam gerekir.
Asansör boşluğu bırakılması konusuna gelince üç kat ve daracık binada asansör boşluğu bırak ama asansör yapmayabilirsin. Kural koyusunun aldığı bu kararın mantığı bu kararın mantığı var mı? Küçücük bir parselde asansör yapma inisiyatifini bana bırakıyorsan böyle kuralı okuyup ta neden yer kaybına sebep oluyorsunuz. Vatandaş kendisi asansör koyacaksa koysun.
Böyle bir uygulama da yıllarca birinkintisiyle çoluk çocuğu için bir ev sahibi olunması çok zor bir durumdur. Bu mantık eski yapıları yenileyip çevrenin güzelleşmesine katkı sağlamak değil binalar eskiyip yıkılıp döküldükten sonra terk et çevre çöplük olsun mantığıdır.
Kural koyucu herkese adil çözümler üretip uygulanabilir kurallar koymalı ve herkese uygulattırılmalıdır.
Eyüp sultan’ın çevresindeki parsellerin genelde %90 ı küçük parsellerden oluşmaktadır. Bu küçük parsellere otoparktı, asansördü gibi uygulamalar vatandaşa yardım ve hizmet değil zorluk çıkartmaktır ki bu da belediye hizmetlerinden olmasa gerektir diye düşünüyorum.
Bu doğrultuda belediyemizden planın yeniden revize edilerek vatandaşın yararına uygun hale getirilmesini talep ediyorum.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 111 ada, 4 ve 9 parsel sayılı yerler; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 600 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. 111 ada, 4 parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. 111 ada, 9 parsel ise; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, kısmen de yolda kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz, talebin bir kısmı imar yönetmeliği konusu olup, aynı zamanda talep 1/5000 ölçekli plana aykırı olduğundan oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 131 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.