Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 159 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 159
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1238 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 09.10.2014 tarih, 1238 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Konu: Düğmeciler 193/39 parsel plan notları hakkında.
1)Parselimiz bir önceki plan notlarında, tescilli veya tescilli bir parsele komşu olmadığından dolayı A işle işaretlenmemiş ve koruma kuruluna gitmeden inşaat yapılabiliyordu. Ancak yeni plan notlarında I.18 maddesinde yazıldığı üzere tescili eserle “aralarında yol geçse dahi” maddesi eklenmiş ve tescilli parselle bitişik olmadığı halde zorlama bir şekilde koruma kurulu kapsamına alınmıştır.
Tescilli parselle bitişik olmayan ve arasında yol olan parselimiz gereksiz yere koruma kuruluna girmesi durumunda gereksiz zaman kaybı, gereksiz olası inşaat kaybı ve gereksiz hafriyat alma güçlüğü ortaya çıkaracağından, bir önceki planda olduğu gibi A işaretinin kaldırılması ve koruma kuruluna gitmeden yapılaşma hakkımızın tekrar verilmesini talep etmekteyiz.
2)I.15 maddesinde yazıldığı üzere, parselimizden geçen isale hattının, deplasesi ortaya çıkması durumunda, masrafların parsel sahipleri tarafından karşılanması halinde mümkün olabileceği belirtilmektedir.
Yolda olması gereken veya kamulaşmış bir alanda olması gereken bir teknik altyapı tesisiniz bize ait olan bir parselden geçtiği görülmektedir. Yapılaşma giderken bu tesisin yola kaydırılması gerekmesi halinde, tüm masrafların yatırımcı olan İSKİ’ ye ait olması gereğini talep etmekteyiz.
3)I.59 maddesinde yazıldığı üzere, altından atık su tünel hattının geçtiği parsellerde, tünel aksının sağından 10 metre solundan 10 metre olmak üzere yatayda 20 metre ve düzeyde 5 metreye kadar bir inşaat kısıtlanmasına gidilmiştir.
Bugünkü inşaat teknolojisi ile onlarca metrelik açıklığı binlerce ton yük taşıma kapasitesi olan elemanlar ile geçmek mümkün iken, dış çapı en fazla 3,00 metre olacak olan bir atık su tünel hattını yatayda ve düşey de teğet bile geçmek mümkün iken, bu kadar alanda inşaat kısıtlanmasına gitmek bizi ve yüzlerce maliki mağdur edebilir. Bu durum idareyi bile sıkıntıya sokacaktır.
Parselimizden geçen atık su tünel hattı ile alakalı olarak idarenin kısıtlamaya gitmeden, direkt İSKİ görüşüne başvurulmasını talep etmekteyiz.
Değerli idareciler yukarıda 3 madde de özetlemeye çalıştığım konular bizi mağdur edecektir.
İdare tarafından ortaya çıkarılan ve “hiçbir kamu yararı olmayan” bu plan notlarının düzelmemesi halinde “ yolsuzluğa zemin hazırlayan devlettir” algılaması güçlendirecektir.
Mağduriyetin oluşmaması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde yer alan 1. Madde ile ilgili olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 720 sayılı İlke Kararında 01.11.2007 tarihinde yapılan değişiklikle alınan 736 sayılı İlke Kararı’nda “04.10.2006 tarih ve 720 sayılı ilke kararının 3.3 a) maddesinin;
"a) Tescilli taşınmaz kültür varlığı parseline komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsellere cephe veren parsellerdeki her türlü inşai ve fiziki uygulama ile yeni yapılanma için koruma bölge kurulundan izin alınmasına," şeklinde değiştirilmesine karar verildi.” denmekte olup 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli I.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarının I.18. nolu maddesi bu ilke kararı doğrultusunda düzenlenmiştir.
İlgi itiraz dilekçesinde bahsi geçen 2. Maddede yer alan plan notunun sehven I.15 nolu madde olarak yazıldığı aslında I.51. nolu plan notunun kastedildiği düşünülmekte olup I.51. nolu plan notunda “Herhangi bir inşai faaliyet sırasında ana isale hatları dışındaki yeri değişecek mevcut içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bulunması halinde bedelleri karşılanmalı ve inşaat safhasından önce İ.S.K.İ. görüşü alınmalıdır.” denilmektedir. İlgi itiraz dilekçesine konu 2. Ve 3. Madde de belirtilen ve plan notlarının I.51 ve I.59. maddeleri ile ilgili itiraz incelendiğinde; söz konusu plan notu maddelerinin, 11.08.2011 tarih, 346390 sayılı İSKİ görüşü doğrultusunda oluşturulduğu görülmektedir. Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kararlarına uygun olarak ilgili Kurum ve Kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazın 2. Maddesinde sehven I.15 olarak yazılan I.51. nolu plan notu maddesinde yer alan “bedelleri karşılanmalı ve” ifadesinin iptal edilerek tadilen kabul edilmesine, diğer maddelerin reddine oybirliği ile karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 159 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.