Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 151 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 151

Rapor Tarihi : 16.02.2015

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1263 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi ) 10.10.2014 tarih, 1263 sayılı dilekçe

20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Ben ekte tapu senedi fotokopisini sunduğum İstanbul Eyüp Nişanca Mahallesi 11 pafta 154 ada 66 parsel taşınmazın hissedarıyım. Askıya çıkan imar planında sahibi bulunduğum taşınmaza H :9.50 irtifa derinlik olarakta yaklaşık 10.00 m verilmiştir. Bu durum taşınmazın aşırı oranda değer kaybetmesidir. Oysa bölge şehrin büyümesi sebebiyle şehrin merkezinde kalmakta olup taşınmazın değerinin büyük oranda yükselmesi gerekirken aksine değeri düşmektedir. Bu nedenle 1/1000 ölçekli uygulama imar planının tadil edilerek derinliğin 15 m çıkarılabilmesi için gereğini arz ederim.” denilmektedir.

İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 154 ada, 66 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 600 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ise blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 11.11.1959 t.t.’li Marangozlar Sitesi Mevzii İmar Planı göre iyileştirme yapıldığından söz konusu itiraz oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR

İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 151 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.