Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 157 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 157
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.1264 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 10.10.2014 tarih, 749 sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi yazı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Müdürlüğünüzce 21.07.2014 t.t. li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap koruma amaçlı Revizyon uygulama imar planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında müdürlüğünüz kat koridorunda askıya alınmıştır. Tarafımızca askıda bulunan plan incelenmiş olup, ‘’park ve yeşil alanların içinde taban alanı 50 m2 yi geçmeyen ve maksimum 3 katlı bir mahallede kamu eliyle semt konakları (bilgi evi, gençlik merkezi, lojman, dini tesis kültür merkezi çocuk bahçesi yurt otopark muhtarlık vb yapılabilir.‘’ plan notu maddesinin plana eklenmesi hususunda plana itiraz etmekteyiz. İlgili itirazımızın inceleyerek gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.” denilmektedir.
İlgili itiraz dilekçesi yazımız ekinde olup, konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazın ‘’park ve yeşil alanların içinde taban alanı 50 m2 yi geçmeyen ve maksimum 3 katlı bir mahallede kamu eliyle semt konakları (bilgi evi, gençlik merkezi, lojman, dini tesis kültür merkezi çocuk bahçesi yurt otopark muhtarlık vb yapılabilir.” plan notunda sehven 50 m2 olarak yazıldığı tespit edilmiş olup, 250 m2 olarak kabulüne oyçokluğu ile karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 157 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.