Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 156 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 156
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.1209 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 08.10.2014 tarih, 1209 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Eyüp ilçesi İslambey mahallesi 31 pafta 192 ada 24 parsel sayılı yerde bulunan ve arsa bedeli İst.B.Şehir belediyesi mesken ve gecekondu müdürlüğüne ödenmiş 400 m2 arsa üzerine bulunan tek katlı gecekondunun sahibiyiz. Söz konusu arsanın yeni yapılan planda park ve yer altı otoparkı alanında bırakılmasına itiraz ediyorum. 60 yıldır uhdemizde bulunan bu arsanın çevresinde birçok park alanı daha bulunmakta olduğunda yerimizin konut alanına dönüştürülmesi dikkate alınarak plana olan itirazımızla ilgili yasal işlemin yapılması hususunda gereğini arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 192 ada, 24 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda bir kısmı park ve dinlenme alanında, bir kısmı sağlık tesisi alanında, küçük bir kısmı yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda bir kısmı park ve dinlenme alanında, bir kısmı sağlık tesisi alanında, küçük bir kısmı yol alanında kalmaktadır.
Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarına uygun olarak İlçe Belediyelerince hazırlanıp, Büyükşehir Belediyesince onanmaktadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında verilen fonksiyonlar, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında verilen fonksiyonlar doğrultusunda belirlenmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz, 1/5000 ölçekli plan çalışması gerektirdiğinden talebin İstanbul Büyükşehir Belediyesine yazılması şekliyle Müdürlüğü’ne iadesine oybirliği ile karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 156 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.