Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 143 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 143

Rapor Tarihi : 16.02.2015

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1344 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi ) 13.10.2014 tarih, 1344 sayılı dilekçe

20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Eyüp ilçesi merkez mahallesi kutucu sokak 44 pafta 29 ada 2 parselde ki yerimize 12 Eylül 2014 de askıya asılmış olan Eyüp merkez 1. Etap koruma amaçlı imar planında yerimize H 9.50 Emsal 1.20 Konut imarlı alan olarak verilmiştir. Söz konusu yerimizde Öğrenci yurdu projesi uygulaması ile ÖĞRENCİ YURDU BİNASI yapıldığından yerimizin ÖZEL SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANINA (Ö.S.K.T.A) çevrilmesi ve bu hususta çalışma yapılmasını talep ediyorum. Yine Eyüp İlçesi defterdar mahallesi 105 ada 21 parsel (eski 4 ve 15 parselden tevhitli) yerimize tek blok uygulaması yapılması için plan değişikliğini talep eder bu hususta gerekli çalışmanın yapılmasını ve gereğini arz ederim. 2 Adet Ekli Bilgi Paftasında gösterildiği üzere askıdaki plana itiraz etmekteyiz.” denilmektedir.

İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 29 ada, 2 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu planın plan notlarına“I-3. Sit Alanlarının siluetinin korunması için; plan eki Envanterde yer alan ve planlarda ihyasına karar verilen eski eserlerin orijinal yükseklikleri korunmak şartıyla, bina yüksekliği Eyüp Sultan Bulvarı’ndan cephe alan ilk sıra parsellerde Hmaks:12.50mt.’yi, planlama alanı bütününde Hmaks:9.50mt’yi aşamaz. Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında, Kentsel Tasarım Projelerinde; Envanter ve sit alanı silueti, doğal çevre, anıt eser-komşuluğu ve görsel etki alanları vb. özellikler göz önünde bulundurularak irtifalar belirtilen değerlerin altında verilebilir.”denilmektedir. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda bir kısmı A rumuzlu E=1.20 H=9.50 yapılanmalı konut alanında, küçük bir kısmı yol alanında kalmaktadır.

Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarına uygun olarak İlçe Belediyelerince hazırlanıp, Büyükşehir Belediyesince onanmaktadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında verilen yapılanma değerleri ve fonksiyonlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda belirlenmektedir.

Ayrıca; ilgi itiraz dilekçesinde söz edilen 105 ada, 4 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 105 ada, 15 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, bir kısmı yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR

İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 143 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.