Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 126 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 126
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.1202 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 08.10.2014 tarih, 1202 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Konu: 13.09.2014 Tarihinde askıya çıkarılan uygulama imar planı karşı itirazımın sunulmasıdır.
Ekte tapu senedi fotokopisini sunduğum İstanbul İli Eyüp İlçesi Nişanca Mahallesinde bulunan 11 pafta, 154 ada, 67 nolu parselin (466.00 m2) sahibiyim.
Taşınmazımın bulunduğu bölgede 1/1000 lik uygulama imar planın 13/09/2014 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Askı ilanın incelenmesinde taşınmazın 9,50 m yükseklikte konut alanında kaldığı görülmektedir.
Askıya çıkarılan imar planında sahibi bulunduğum 154 ada 67 nolu parselin uygulama imar planında yapılaşma oranı son derece düşük tutulmuştur. 466.00 m2 yüzölçümlü olan 154 ada 67 parsel nolu taşınmazım için ise yalnızca 80 m2 taban alanlı üç katlı yapılaşma hakkı verilmesi taşınmaza dolaylı olarak el konmaktadır. Bu durumda taşınmazın aşırı oranda değer kaybetmesidir. Bu durumda parselimde ancak 240 m2’lik bir yapı inşa etmem mümkün oluyor ki emsalde ancak 0,52 olmaktadır. Ayrıca Taşınmazımın bulunduğu yerde taşınmazımdan etkilenecek yakınlıkta korunması gereken kültür varlığı yoktur. Kültür ve tabiat varlıkları yönünden taşınmazımın bulunduğu yerde serbest yapılaşma imkanı var iken, taşınmazıma verilen 0,52lik emsal değer taşınmazın değerini şehri ve bölgenin gelişmesi (büyümesi) göz önünde bulundurulduğunda şehrin merkezinde kaldığı dolayısıyla taşınmazın değerini düşürmeye yöneliktir.
Uygulama İmar Planını incelediğimizde;
- Parselimin bulunduğu bölgedeki taşınmazların incelendiğinde diğer taşınmazlara daha yüksek imar hakkı verildiği,
- Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda söz konusu taşınmazımın bulunduğu bölgede 600 kişi/ha konut alanında kaldığı görülmekte olup; taşınmazıma 600kişi/ha yoğunluğa göre emsal değeri verilmemiştir. Şöyle ki büyükşehirler de kişi başına 25 m2lik bir inşaat alanı gerektiğini düşünürsek 600 kişi/ha yoğunluktaki bir plan için 0,52lik emsal çok düşüktür.
Sonuç olarak; taşınmazımın bulunduğu bölgedeki taşınmazların daha yüksek imar hakkı verilmesinden ve taşınmazım için öngörülen yapılaşma oranının 600 kişi/ha yoğunluğa göre Taks’ın minimum %30 olmasını, yeniden düzenlenmesini ve fiziki durumları çözülerek kentsel dönüşümü teşvik edecek şekilde emsal değerinin yeniden değerlendirilmesini talep ederek, dilekçe kanununa göre tarafıma cevap verilmesini arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 154 ada, 67 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 600 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen yolda kısmen de H=9.50 m. blok çizili konut alanında kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 126 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.