Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 130 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 130
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1120 sayı,30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 23.09.2014 tarih, 1120 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 1. Selam Sokak 23 pafta, 193 ada, 19 parsel sayılı 885 m2 arsamızla ilgili olarak No:12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 kapı numaralı yerlerimizde yaklaşık 20 hane bulunmaktadır. Söz onuşu evlerimizin altından atık su tüneli inşaatı geçti ve evlerimizde hasarlar oluştu. 21.04.2012 tarih ve 212587 sayılı ekli yazısı (EK1) ve İTÜ Teknik raporunda (EK3) görülmektedir. Söz konusu yerimize yeni yapı yapabilmek için yeni askıya asılan imar planında emsal 1.2 H 9.50 imara göre yapılaşma verilmiştir. Biz bu şekilde yapılaşma yapmamız halinde 1062 m2 yaklaşık 75 m2’den 14 daire olabilmekte fakat 1/5000 planlarda bitişik 1005 ada, 1 parselde kat ve blok imarına göre daha fazla imar almıştır. Ve yine bitişik 193 ada, 18 parsel 374 m2 arsasına 170 m2 oturumu var. 17 parselin 75 m2 arsanın 55 m2 oturumu var. Arsalar arasında farklılıklar var. Buna göre bize de en azından Emsal 2.00 gibi bir imar alabilirsek hane başına 1 daire olarak inşaat yapıp sorunlarımızı çözebiliriz. Konunun değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması hususu ilgilerinize arz ederiz.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 193ada, 19 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır.
Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda A rumuzlu E=1.20 H=9.50 m. yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. Ayrıca parselin bir kısmının üstünden Vakıf Kırkçeşme İsale Hattı geçmekte olup, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli planın I.39. nolu plan notu maddesinde “İstanbul I Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.10.1996 Gün Ve 8061 Sayılı Kararı Gereğince; Kırkçeşme İsale Hattı üzerinde kalan parsellerde ve bu hattın her iki tarafında 15’er m mesafe içindeki sahalarda, Eyüp Belediyesi KUDEB denetiminde uygulama yapılacaktır.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde bahsi 193 ada 17 ve 18 parseller; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda 193 ada, 17 parsel H=9.50 m. blok çizili konut alanında, 193 ada, 18 parsel ise kısmen yol, kısmen H=9.50 m. blok çizili konut alanında kalmaktadır.
İlgi itiraz dilekçesinde bahsi geçen 1005 ada, 1 parsel Eyüp Kentsel Sit Alanı dışında yer almakta olup, 29.08.2003 t.t.’li 1/5000 -ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda K2(400 kişi/Ha) konut alanında ve söz konusu plan doğrultusunda hazırlanıp onanan 22.07.2011 t.t.’li Eyüp II.Etap Uygulama İmar Planı’nda A-3 Ayrık nizam 3 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz önceki plana göre artış olduğundan oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 130 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.